Chi phí dồn tích (Accrued Expense) là gì? Phương pháp kế toán phát sinh

Chi phí dồn tích

Chi phí dồn tích, còn được gọi là Accrued Expense hoặc Accrued Liabilities trong tiếng Anh.

Đây là thuật ngữ kế toán dùng để chỉ những khoản chi phí được ghi nhận trong báo cáo tài chính trước khi chúng được trả. Chi phí này được ghi nhận trong kỳ kế toán mà nó phát sinh. Do tượng trưng cho nghĩa vụ thanh toán trong tương lai của công ty, chi phí dồn tích được ghi nhận vào mục nợ hiện tại trong bản cân đối kế toán. Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính ban đầu và thường thay đổi sau khi nhà cung cấp gửi hóa đơn tới.

Hiểu rõ về chi phí dồn tích

Một ví dụ điển hình về chi phí dồn tích là khi công ty mua hàng từ một người bán nhưng chưa nhận được hóa đơn thanh toán. Ngoài ra, chi phí dồn tích cũng bao gồm việc trả lãi suất cho các khoản nợ, phí bảo hiểm hàng hóa, dịch vụ và thuế.

Trong các trường hợp trên, tất cả chi phí đã phát sinh nhưng chưa có hóa đơn hoặc thanh toán thực tế nào được thực hiện. Các khoản tiền thưởng cho nhân viên thường được ghi nhận trong kỳ phát sinh, nhưng thanh toán diễn ra vào kỳ tiếp theo.

Ngược lại với chi phí dồn tích, chi phí trả trước là việc thanh toán tiền mua hàng trước khi hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp và sử dụng sau đó. Trong bản cân đối kế toán, chi phí trả trước được ghi nhận trong mục tài sản.

Phương pháp kế toán áp dụng

Theo phương pháp kế toán áp dụng, chi phí được ghi nhận ngay khi chúng phát sinh, bất kể đã thanh toán hay chưa. Tuy nhiên, trừ khi có những chi phí lớn, thì công ty thường không sử dụng phương pháp ghi nhận chi phí dồn tích do yêu cầu nhiều công việc ghi sổ sách.

Mặc dù phương pháp kế toán áp dụng đòi hỏi sự tham gia của một lực lượng lao động lớn do cần phải ghi nhận nhiều giao dịch, nhưng đây lại là một phương pháp giúp ước lượng chính xác các giao dịch và sự kiện trong kỳ của công ty. Việc cung cấp một bức tranh chi tiết hơn như vậy sẽ giúp người đọc báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính hiện tại của công ty và có thể dự báo tương lai.

Phương pháp kế toán áp dụng khác với phương pháp kế toán tiền mặt. Phương pháp kế toán tiền mặt chỉ ghi nhận giao dịch và sự kiện sau khi đã thanh toán. Trong nhiều trường hợp, phương pháp này có thể dẫn đến việc ghi nhận lợi nhuận cao hơn hoặc thấp hơn thực tế. (Theo Investopedia)

Related Posts