Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Aftermath là gì

In the aftermath of the coup, steps were taken khổng lồ placate " warring " minorities, especially those of the oilproducing areas.
More to lớn the point, in the aftermath of the financial crisis, non-statutory welfare expenditures decreased to lớn 7 per cent of overall labour costs.
The private sector, for its part, expanded from an initially smaller role, centred on manufacturing industry adjusting lớn the aftermath of war.
Not surprisingly, the aftermath of founding elections frequently brings about efforts to lớn introduce changes in electoral systems that would benefit the current incumbents.
It is noticeable that elite male costume changes much more markedly than female in the aftermath of conquest.
The provision of relief in the aftermath of the 1989 earthquake, for instance, was an important factor in their success.
Personal experience in managing axinh tươi compression fractures, their aftermath, và the bone pain syndrome, in osteoporosis.
The song"s recording date (1935) is misleading because there is evidence that the lyrics were composed in the immediate aftermath of the event.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped like a bowl) to lớn break up large pieces

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *