Annex contract là gì?

Annex contract là gì?

“Annex contract” là thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt tức là phụ lục hợp đồng.

“Annex contract” là một cụm từ được tạo thành từ từ “annex” có nghĩa là phụ lục và từ “contract” có nghĩa là hợp đồng.

Đặc điểm của phụ lục hợp đồng dân sự

Theo điều 403 của Bộ luật dân sự năm 2015, phụ lục hợp đồng có các đặc điểm sau:

Từ quy định trên, chúng ta có thể rút ra các đặc điểm cơ bản của phụ lục hợp đồng để hiểu rõ hơn về khái niệm “Annex contract là gì?”.

Thứ nhất: Phụ lục hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản. Do phụ lục được sử dụng để ghi lại các thỏa thuận thêm mới hoặc làm rõ các điều khoản trong hợp đồng, nếu không có văn bản, việc áp dụng trách nhiệm giữa các bên sẽ rất khó khăn. Do đó, phụ lục hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản.

Thứ hai: Phụ lục không bắt buộc phải đi kèm với hợp đồng. Tùy thuộc vào từng hợp đồng, các bên có thể thêm phụ lục để làm rõ chi tiết và cụ thể hơn về các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Thứ ba: Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng được sử dụng để làm rõ các điều khoản đã được ghi lại trong hợp đồng và bổ sung thêm các thỏa thuận giữa các bên, do đó nội dung của phụ lục cần phù hợp với nội dung của hợp đồng.

Thứ tư: Phụ lục có giá trị pháp lý và có hiệu lực tương đương với hợp đồng. Quy định này rất quan trọng, vì khi tham gia vào quan hệ pháp lý dân sự, nhiều cá nhân và tổ chức chưa hiểu đúng tính chất pháp lý của phụ lục và coi phụ lục hợp đồng là một phần yếu, không có giá trị bắt buộc khi thực hiện hợp đồng. Điều này có thể dẫn đến việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng và đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận. Quy định pháp luật dân sự trên sẽ là căn cứ pháp lý để tăng trách nhiệm của các bên trong việc tham gia vào quan hệ hợp đồng dân sự.

Quy định pháp luật về phụ lục hợp đồng lao động (Annex contract labor)

Ngoài hợp đồng dân sự, tại Điều 22 của Bộ luật lao động năm 2019 có quy định về phụ lục hợp đồng lao động như sau:

Ý nghĩa phụ lục hợp đồng

– Trong việc thiết lập các giao dịch dân sự, phụ lục giúp các bên làm rõ và cụ thể hóa các điều khoản trong hợp đồng, nhằm giảm thiểu xung đột và mâu thuẫn giữa các bên.

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thể thêm phụ lục để thỏa thuận và bổ sung thêm các điều khoản, ví dụ như thống nhất thêm về phương thức và thể chế giải quyết tranh chấp, nếu có. Vì phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng chính, điều này sẽ thuận tiện cho các bên thực hiện các nghĩa vụ đã được thỏa thuận.

Mẫu phụ lục hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số:……/HĐMBHH được ký kết vào ngày …. tháng …. năm …..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại …………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A

Ông: ………………………………………. Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: ………………………do …………………………. cấp ngày …………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………

BÊN B

Bà: ………………………………………..Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD số: ………………………. do …………………………….cấp ngày ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý lập Phụ lục này để sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng số:……/HĐMBHH được ký kết vào ngày …. tháng …. năm ….. (gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1. Sửa đổi Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “……………………………………………………………………………………”

Thành: “…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………”

Điều 2. Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ký kết vào ngày …. tháng …. năm ….. được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày được công chứng và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng số:……/HĐMBHH được ký kết vào ngày …. tháng …. năm …..

Điều 4. Hai bên đã đọc kỹ lại nội dung của Phụ lục này và đồng ý ký tên và đặt dấu chỉ vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản làm bằng chứng và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Related Posts