Những từ vựng sau đây rất có thể giúp bạn đầy niềm tin Gọi thương hiệu phục trang trên fan mình từ đầu xuống quyển bởi giờ Anh.

Những từ vựng trên sẽ giúp đỡ các bạn thuận lợi diễn tả các loại phục trang hơn. Xem phiên âm cùng nghĩa giờ Việt sinh hoạt những bảng dưới. Ảnh: The English Student.

Accessory /əkˈses.ər.i/: phụ kiện

hat/hæt/nón team đầu
cap/kæp/nón lưỡi trai
sunglasses/ˈsʌŋˌɡlɑː.sɪz/kính râm
tie/taɪ/cà vạt
bow tie/ˌboʊ ˈtaɪ/nơ con bướm
scarf/skɑːrf/khăn uống quàng
belt/belt/thắt lưng
socks/sɒks/tất

Outerwear /ˈaʊtəwɛː/: quần áo mang ngoài

jacket/ˈdʒæk.ɪt/áo khoác ngắn
coat/koʊt/áo khoác
trench coat/ˈtrentʃ ˌkoʊt/áo khoác bên ngoài dáng cao, rộng lớn, có thắt lưng
vest/vest/áo khoác ko tay
suit/suːt/comple
blazer/ˈbleɪ.zɚ/áo khoác blazer

Top /tɑːp/: các loại áo

sweater/ˈswet.ər/áo lâu năm tay, thường xuyên bởi len
sweatshirt/ˈswet.ʃɝːt/áo lâu năm tay, hay bởi vải cotton
cardigan/ˈkɑːr.dɪ.ɡən/áo khóa ngoài cardigan
tank top/ˈtæŋk ˌtɑːp/áo bố lỗ
t-shirt/ˈtiː.ʃɜːt/áo phông
shirt/ʃɜːt/áo sơ mi, bao gồm cổ, sản phẩm cúc phía trước

Bottom /ˈbɑː.t̬əm/: quần, váy

jeans/dʒiːnz/quần bò
cargo pants/ˈkɑː.ɡəʊ ˌpænts/quần có túi hộp
dress pants/dress pænts/quần âu
shorts/ʃɔːts/quần đùi
sweatpants/ˈswet.pænts/quần vải mỏng dính, nhẹ
skirt/skɝːt/chân váy

Shoes /ʃuːs/: các các loại giày

sandals/ˈsæn.dəl/dnghiền sandal
sneaker/ˈsniː.kər/giày sneakers
flats/flæts/giày bệt
(high) heels/hiːlz/giày cao gót
slippers/ˈslɪp.ɚz/dép đi vào nhà
boots/buːts/giầy boots
rain boots/reɪn buːts/ủng đi mưa

Y Vân


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *