Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Autograph là gì

She not only travelled the road down lớn the coal face but, when at the coal face, signed autographs for half an hour.
If that is all they are going to lớn do, the great men might as well exchange autographs from their respective desks.
People would ask them for autographs, take pictures with them or show tư vấn from balconies & cars.
With the creation of the cinema, radio, and television autographs from popular culture figures were sought.
After finding out they are in a bvà, the girls ask for their autographs and suggest partying in the boys" room.
In reality, the fictitious autographs are often from celebrities who have appeared in news or tabloids rather than on the program.
Hamasaki persisted on signing autographs despite her staff urging her lớn leave; thus she kept signing autographs as she walked.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *