Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Backdate là gì

Hvà searches were also conducted lớn scan relevant journals or backdated issues not available online.
Some of the interviewed caretrang chính providers reported that, in their experience, payments were not always backdated và the resident concerned lost significant sums from the remaining savings.
The pudding might be backdated; it might be poisonous; it might be too late for us to receive medical attention.
Many such people will be directly affected by the reduction khổng lồ one month of the time for backdating claims.
If somebody is entitled to a discount but has not received one, local authorities must backdate the discount khổng lồ the date when entitlement first arose.
The new rules on benefit claims và the limits on backdating và Review will prsự kiện many claimants from getting the benefits that they should have sầu.
We have sầu heard thus far a generalised complaint from more than one source, that the backdating provisions can operate in only one way.
An estimate of the cost of backdating the change is not available và could be obtained, if at all, only at disproportionate cost.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu thị ý kiến của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *