a sport in which two or four people hit a shuttlecock (= a light object with feathers) over a high net

Bạn đang xem: Badminton là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


a sport in which two or four people hit a shuttlecock (= small, very light object with feathers) over a high net
They came up with situations like phoning a friend to arrange dinner and a trip to the cinema, coaching someone in badminton, and attending a tutorial.
The local church was teeming with different organisations - concert party, badminton club, ramblers, social club, drama group, and there were lots of other young people to meet.
She felt tired after playing badminton and engaging in other exercise, and complained of a pain in her shoulder.
It holds adult education classes, bird shows, amateur dramatics and badminton, and people go there to dance and to watch television.
The manufacturers tell us that the sales of badminton equipment showed a 40 per cent, increase in 1965 as against 10 years earlier.
In 1950, there were only six classes involved in coaching in badminton and by 1967 there were 609, a dramatic increase.
This certainly would help to reduce rents for other organisations, many of them voluntary, amateur sports clubs, badminton clubs, and so on.
If there were no soccer, it is possible that the hooliganism would spread to badminton and ping pong.
The property contains, among other things, 15 tennis courts, 4 squash courts, a gymnasium and a badminton court.

Xem thêm: Grayscale Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *