a sport in which two or four people hit a shuttlecochồng (= a light object with feathers) over a high net

Bạn đang xem: Badminton là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


a sport in which two or four people hit a shuttlecock (= small, very light object with feathers) over a high net
They came up with situations like phoning a friover to lớn arrange dinner & a trip to lớn the cinema, coaching someone in badminton, & attending a tutorial.
The local church was teeming with different organisations - concert party, badminton club, ramblers, social club, drama group, và there were lots of other young people lớn meet.
She felt tired after playing badminton và engaging in other exercise, and complained of a pain in her shoulder.
It holds adult education classes, bird shows, amateur dramatics & badminton, & people go there to lớn dance and lớn watch television.
The manufacturers tell us that the sales of badminton equipment showed a 40 per cent, increase in 1965 as against 10 years earlier.
In 1950, there were only six classes involved in coaching in badminton và by 1967 there were 609, a dramatic increase.
This certainly would help to reduce rents for other organisations, many of them voluntary, amateur sports clubs, badminton clubs, & so on.
If there were no soccer, it is possible that the hooliganism would spread lớn badminton & ping pong.
The property contains, among muốn other things, 15 tennis courts, 4 squash courts, a gymnasium & a badminton court.

Xem thêm: Grayscale Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Các cách nhìn của những ví dụ ko mô tả ý kiến của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của những công ty cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *