Bài 1. Chọn giải đáp đúngBài 2: các bài luyện tập Chia Thì bây chừ solo.Bài 3: Chọn giải đáp đúng.Bài 4: Hoàn thành các câu hỏi sau:Bài 5: Dùng “bởi not” hoặc “does not” nhằm dứt phần lớn câu sauBài 7: Hoàn thành những câu sauBài 8: Hoàn thành bí quyết câu sau với từ bỏ vào ngoặcBài 9:Bài 10. bài xích tập trắc nghiệm thì hiện tại 1-1 tất cả đáp ánBài 11. Cho dạng đúng của rất nhiều tự trong ngoặc để sinh sản thành câu có nghĩa.Bài 12. Change the verb into lớn the correct form:

Bài viết này stamboom-boden.com đã tổng thích hợp cho chúng ta trọn bộ bài tập trắc nghiệm thì Bây Giờ đối kháng có đáp án cụ thể. Hãy cùng stamboom-boden.com rèn luyện thôi nào!


*

Đăng ký thành công. Chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời hạn mau chóng nhất!

Để chạm mặt tư vấn viên vui mừng cliông xã TẠI ĐÂY.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn có đáp án


*

C. living

3. Cows ———————– on grass.

A. feed

B. feeds

C. feeding

4. She ———————- a handsome salary.

A. earn

B. earns

C. earning

5. Hanna ———————- khổng lồ be a singer.

A. want

B. wants

C. wanting

6. Lisa ———————– delicious cookies.

A. make

B. makes

C. making

7. Mery & her husb& ——————- in nhật bản.

A. live

B. lives

C. living

8. Mark & Gun ———————- to lớn play thẻ games.

A. like

B. likes

C. liking

9. Rorbert ————————– English very well.

A. speak

B. speaks

C. speaking

10. Misoa ———————– for a walk in the morning.

A. go

B. goes

C. going

11. My grandmother ——————her pet dog.

A. adore

B. adores

C. adoring

12. Plants ———————– water and sunlight for making their food.

A. need

B. needs

C. needing

Đáp án:

1 – A; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – B; 6 – B;

7 – A; 8 – A; 9 – B; 10 – B; 11 – B; 12 – A;

Bài 2: các bài tập luyện Chia Thì bây chừ đơn.

Trong bài bác tập phân tách Thì Lúc Này đơn này, các bạn sẽ phải phân tách động từ bỏ vào ngoặc đối kháng sinh hoạt dạng đúng chuẩn. Bạn sẽ bắt buộc xem xét công ty ngữ cùng vị ngữ của câu để đưa ra ra quyết định áp dụng rượu cồn từ bỏ tương xứng.

1. I (be) ________ at school at the weekkết thúc.

2. She (not study) ________ on Sunday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. Mark (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ lunch at 11.00.

6. He (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a company.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in London.

11. It (rain)________ almost every day in Paris.

12. We (fly)________ to lớn Singapore every summer.

13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

14. The ngân hàng (close)________ at five sầu o’cloông chồng.

15. Jackson (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he’ll pass.

16. Lisa is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

17. My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV every night.

18. My best friover (write)________ to me once a week.

19. You (speak) ________ English?

20. She (not live) ________ in Can Tho city.

Đáp án

1. I am at school at the weekkết thúc.

2. She doesn’t study on Sunday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. Mark has a new haircut today.

5. I usually have lunch at 11.00.

6. Does he live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a company.

9. Dog likes meat.

10. She lives in London.

11. It rains almost every day in Paris.

12. We fly lớn Singapore every summer.

13. My mother fries eggs for breakfast every morning.

14. The ngân hàng closes at five sầu o’cloông chồng.

15. Jackson tries hard in class, but I bởi vì not think/ don’t think he’ll pass.

16. Lisa is so smart that she passes every exam without even trying.

17. My life is so boring. I just watch TV every night.

18. My best friover writes lớn me once a week.

19. Do you speak English?

trăng tròn. She does not live/ doesn’t live in Can Tho thành phố.

Bài 3: Chọn giải đáp đúng.

Dạng bài xích tập thì hiện thời đơn này, đề đang cung cấp 2 lời giải gồm sẵn. Bạn đã buộc phải gạn lọc lời giải đúng tốt nhất cho câu.

1. Mary don’t stay/ doesn’t stay at home.

2. They don’t wash/ doesn’t wash the family oto.

3. Henry don’t do/ doesn’t do her homework.

4. We don’t go/ doesn’t go lớn bed at 9.30 p.m.

5. David don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat sandwich.

7. I don’t chat/ doesn’t chat with my friends.

8. He don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Mark, Henry & Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Đáp án

1. Mary doesn’t stay at trang chủ.

2. They don’t wash the family oto.

3. Henry doesn’t do his homework.

4. We don’t go to lớn bed at 9.30 p.m.

5. David doesn’t open his workbook.

6. Our hamster doesn’t eat sandwiches.

7. I don’t chat with my friends.

8. He doesn’t use a ruler.

9. Mark, Henry & Steve don’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Bài 4: Hoàn thành các câu hỏi sau:

Dạng bài bác tập này, đề đang giới thiệu một vài từ mang lại sẵn. quý khách có trọng trách thêm tự để kết thúc các câu hỏi vào bài bác tập thì Hiện tại đơn này.

1. How/ you/ go to school/ ?

How do you go lớn school?

2. what/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. where/ Max/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. how long/ it/ take from Moscow to lớn Paris/ ?

___________________________________ ?

5. how often/ he/ go to the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. when/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. how often/ you/ study Chinese / ?

___________________________________ ?

8. what time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. where/ you/ play badminton/ ?

___________________________________ ?

10. what sports/ Rency/ like/ ?

___________________________________ ?

Đáp án

1. How bởi vì you go khổng lồ school?

2. What vì you do?

3. Where does Max come from?

4. How long does it take from Moscow lớn Paris?

5. How often does he go to the cinema?

6. When bởi vì you get up?

7. How often vì chưng you study Chinese?

8. What time does the film start?

9. Where do you play badminton?

10. What sports does Rency like?

Bài 5: Dùng “do not” hoặc “does not” để dứt số đông câu sau

1. I ……. prefer tea.

2. He ……. ride a bike to his office.

3.Their friends ……. live in a big house.

4. We ……. vị the homework on weekends.

5. Max ……. play soccer in the afternoons.

6. The bus ……. arrive sầu at 7.30 a.m.

7. I ……. go to lớn bed at midnight.

8. My sister ……. finish work at 8.30 p.m.

Đáp án

1. I don’t prefer tea.

2. He doesn’t ride a xe đạp khổng lồ his office.

3. Their friends don’t live in a big house.

Xem thêm: Giải đáp thông tin về kèo trên kèo dưới từ nhà cái bóng đá hàng đầu Việt Nam

4. We don’t vày the homework on weekends.

5. Max doesn’t play soccer in the afternoons.

6. The bus doesn’t arrive sầu at 7.30 a.m.

7. I don’t go to bed at midnight.

8. My sister doesn’t finish work at 8 p.m.

Bài 6: Hoàn thành biện pháp câu sau

1. ……. John like eating hamburgers? => Yes, ……..

2. ……. you get up early on Saturdays? => No, ……..

3. ……. the students always work hard for the exam? => No, ……..

4. ……. the train leave sầu at noon every day? => Yes, ……..

5. ……. she often play the piano? => No, ……..

6. …….they take a taxi to lớn school every morning? => Yes, ……..

7. ……. Anna và Hannie visit their old teachers on winter holidays? => No, ……..

8. ……. wateHanni boils at 100 degrees Celsius? => Yes, ……..

Đáp án

1. Does John like eating hamburgers? => Yes, he does.

2. Do you get up early on Saturdays? => No, I don’t/ I vì chưng not.

3. Do the students always work hard for the exam? => No, they don’t/ they vị not.

4. Does the train leave sầu at noon every day? => Yes, it does.

5. Does she often play the piano? => No, he doesn’t/ he does not.

6. Do they take a xe taxi lớn school every morning? => Yes, they vì.

7. Do Anna và Hannie visit their old teachers on winter holidays? => No, they don’t/ they vị not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, it does.

Bài 7: Hoàn thành các câu sau

1. Henry (play)……….football every Sunday.

2. We (have)……….a holiday in July every year.

3. She often (go)……….lớn work late.

4. The moon (circle)……….around the earth.

5. The flight (start)……….at 7 a.m every Wenesday.

6. Flamie (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

7. My mother often (teach)……….me English on Friday evenings.

8. I like Physics and she (like)……….Literature.

9. My young sister (wash)……….dishes every day.

10. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Đáp án

1. Henry plays football every Sunday.

2. We have a holiday in July every year.

3. She often goes to lớn work late.

4. The moon circles around the earth.

5. The flight starts at 7 a.m every Wednesday.

6. Flamie doesn’t study very hard. He never gets high scores.

7. My mother often teaches me English on Friday evenings.

8. I like Physics and she likes Literature.

9. My younger sister washes dishes every day.

10. They don’t have breakfast every morning.

Bài 8: Hoàn thành bí quyết câu sau với trường đoản cú trong ngoặc

1. My sisters (sleep) on the floor. (often)

=>

2. She (stay) up late? (sometimes)

=>

3. I (do) the housework with my sister. (always)

=>

4. Lisa & Mary (come) lớn class on time. (never)

=>

5. Why Jackson (get) good marks? (always)

=>

6. You (go) shopping? (usually)

=>

7. He (cry). (seldom)

=>

8. My father (have) popcorn. (never)

=>

Đáp án

=> My sisters often sleep on the floor.

=> Does she sometimes stay up late?/ Does she stay up late sometimes?

=> I always vì the housework with my sister.

=> Lisa and Mary never come khổng lồ class on time.

=> Why does Jackson always get good marks?

=> Do you usually go shopping?

=> He seldom cries.

=> My father never has popcorn.

Bài 9:

Hanmãng cầu is a teacher. She teaches Chemistry. The children love sầu her and they (1)………a lot from her. Hanmãng cầu (2)………home at 2.00 and (3)………lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4)………swimming or she cleans her house. Sometimes she (5)………her mother & (6)………tea with her. Every Sunday she goes shopping with her friends.

Đáp án

Hanna is a teacher. She teaches Chemistry. The children love sầu her & they (1) learn a lot from her. Hanna (2) comes home at 2.00 & (3) has lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4) goes swimming or she cleans her house. Sometimes she (5) meets her mother và (6) drinks tea with her. Every Sunday she goes shopping with her friends.

Bài 10. bài bác tập trắc nghiệm thì hiện giờ đối chọi có đáp án

1. Police catch/ catches thieves.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a blaông xã coat.

3. They never drink/ drinks draft beer.

4. Rency go/ goes window-shopping seven times a month.

5. He have/ has a pen.

6. Mary & Mark eat out/ eats out everyday.

7. Lisa usually watch/ watches TV before going lớn bed.

8. Sophia is a teacher. She teach/ teaches students.

Đáp án

1 – catch; 2 – wears; 3 – drink; 4 – goes;

5 – has; 6 – eat out; 7 – watches; 8 – teaches;

Bài 11. Cho dạng đúng của rất nhiều từ bỏ trong ngoặc nhằm tạo ra thành câu tất cả nghĩa.

1. It (be)………………a fact that smart phones (help)………………..us a lot in our life.

2. I often (travel)………………..to lớn some of my favorite destinations every summer.

3. Our English lessons usually (finish)…………………….at 5.00 p.m.

4. The reason why Lisa (not eat)……………………….meat is that she (be)…………a vegetarian.

5. People in Hai Phong City (be)………..very friendly & they (smile)………………a lot.

6. The flight (start)………………..at 7 a.m every Monday.

7. Henry (not study)…………………………very hard. He never gets high scores.

8. I lượt thích oranges & he (like)……………..apples.

9. My mom và my brother (cook)…………………….lunch everyday.

10. We (have)…………………breakfast together every morning.

Đáp án

1. is, helps; 2. travel; 3. finishes; 4. doesn’t eat, is; 5. are, smile

6. starts; 7. doesn’t study; 8. likes; 9. cook; 10. have;

Bài 12. Change the verb inkhổng lồ the correct form:

1. Christan (drive) ______ a car.

2. They (have) ______ some posters.

3. (you watch) ______ movies?

4. They (not work) ______ for us.

5. I (love) ______ to lớn sing.

6. He (have) ______ many foreign friends.

7. Alex và her husband always (come) ______ for the summer.

8. (he sing) ______ well?

9. Jame (not remember) ______ me.

10. Lisa (be) ______ a beautiful girl.

11. I (not eat) ______ pasta.

12. Cats (like) ______ khổng lồ sleep.

13. You (be) ______ a smart girl.

14. He (wash) ______ the dishes every evening.

15. (you be) ______ ready?

16. I (be) ______ ready.

Đáp án

1. drives

2. have

3. Do you watch___ movies?

4. don’t work

5. love

6. has

7. come

8. Does he sing

9. doesn’t remember

10.is

11. don’t eat

12. like

13. are

14. washes

15. Are you

16. am

Trên đấy là tổng thể bài bác tập trắc nghiệm thì Hiện tại solo mà stamboom-boden.com vẫn tổng phù hợp. Hy vọng nguồn tài liệu này để giúp ích mang đến quá trình luyện tập tiếng Anh của bạn. Bạn hãy ghẹ thămHọc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh để có thêm kỹ năng và kiến thức hàng ngày .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *