Câu điều kiện là một vào những chủ điểm ngữ pháp quan tiền trọng Khi học tiếng Anh. Với bài xích viết ngày hôm nay, Vietop xin gửi đến các bạn phần kiến thức tổng quát tháo cũng như bài tập câu điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện loại 1 2 3


*

Câu điều kiện loại 1

Là câu điều kiện cần sử dụng để nói về sự việc tất cả thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

If clauseMain clause
S + V1 / V s(es)(don’t / doesn’t + V)S + will / can/ may + V(won’t / can’t + V)

E.g.: If you don’t work hard, you won’t pass this entrance examination. (Nếu bạn ko làm cho việc chăm chỉ, bạn sẽ ko vượt qua kỳ kiểm tra đầu vào này.)

If it doesn’t rain, I will go to lớn school. (Nếu trời không mưa, tôi sẽ đi học.)

Câu điều kiện loại 2

Là câu điều kiện cần sử dụng để nói về sự việc không đúng, hoặc không tồn tại thật ở hiện tại.

If clauseMain clause
S + V-ed / V2 (didn’t + V)To be: were / weren’tS + would / could / should (+not) + V

E.g.: If I were rich, I would buy a oto. (Nếu tôi phong phú, tôi sẽ sở hữu một chiếc xe hơi.)

If I were you, I would tell the truth. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nói sự thật.)

Câu điều kiện loại 3

Là câu điều kiện cần sử dụng để nói về sự việc không tồn tại thật vào vượt khứ (thường sử dụng để bày tỏ sự nuối tiếc, hối hận)

If clauseMain clause
S + had + P.Phường / V3(hadn’t + P..Phường / V3)S + would / could / should + have + P.Phường / V3(wouldn’t / couldn’t + have sầu + P.P / V3)

E.g.: If I had known the answer, I would have told you. (Nếu tôi biết câu trả lời, tôi đã nói với bạn rồi.)

Những biện pháp khác để diễn đạt câu điều kiện

Unless = If ….not

E.g.: If you don’t work hard, you can’t earn enough money for living. (Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ ko thể kiếm đủ tiền để trang trải.)

= Unless you work hard, you can’t earn enough money for your living. (Trừ Lúc bạn làm việc chăm chỉ, bạn ko thể kiếm đủ tiền để trang trải.)

Without: không tồn tại = if … not

E.g.: Without water, life wouldn’t exist. (Thiếu nước, sự sống sẽ không tồn tại.)

= If there is no water, life wouldn’t exist. (Nếu không có nước, sự sống sẽ ko tồn tại.)

Lưu ý

Bạn tất cả thể diễn tả câu điều kiện mà lại không cần cần sử dụng if giỏi unless bằng biện pháp đảo ngữ.

E.g.: Were I rich, I would help you.

= If I were rich, I would help you. (Nếu tôi giàu có, tôi sẽ góp bạn.)

Had I known her, I would have sầu made friends with her.

= If I had known her, I would have made friends with her. (Nếu tôi biết cô ấy, tôi sẽ kết bạn với cô ấy.)

Ta gồm thể kết hợp điều kiện 2 cùng điều kiện 3 vào một câu, đây sẽ được gọi là “If trộn” hoặc “Câu điều kiện trộn”

E.g.: If I hadn’t stayed up late last night, I wouldn’t be so tired now. (Nếu đêm qua tôi ko thức khuya thì bây giờ tôi đã ko mệt mỏi như vậy.)

You wouldn’t be so hungry if you had had breakfast this morning. (Bạn sẽ không đói như vậy nếu bạn ăn sáng sáng ngày hôm nay.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Egypt Là Gì, Nghĩa Của Từ Egyptian, Egypt Là NướC NàO

)

Đôi Khi thì hiện tại đơn được cần sử dụng cho cả hai mệnh đề của câu điều kiện để diễn tả một sự thật hiển nhiên; nó được gọi là zero conditional.

E.g.: If we don’t water these flowers, they die. (Nếu ta không tưới hoa, bọn chúng sẽ chết.)

Mệnh đề chính vào câu điều kiện loại 1 bao gồm thể là một câu đề nghị hoặc lời mời.

E.g.: If you see James at the meeting, please tell hlặng I say hi. (Nếu bạn gặp Peter tại cuộc họp, gửi lời xin chào anh ấy giùm tôi.)

If you are free now, have a cup of tea with me. (Nếu bây giờ bạn rảnh, hãy uống một tách bóc tsoát với tôi.)


*

Bài tập

Bài tập 1: Choose the correct answer

1. I would have sầu visited you before if there _____ quite a lot of people in your house.

A. hadn’t B. hadn’t been C. wouldn’t be D. wasn’t

2. If you had caught the bus, you _____ late for work.

A. wouldn’t have sầu been B. would have been C. wouldn’t be D. would be

3. If I _____, I would express my feelings.

A. were asked B. would ask C. had been asked D. asked

4. If _____ as I told her, she would have sầu succeeded.

A. she has done B. she had done C. she does D. she did

5. Will you be angry if I _____ your pocket dictionary?

A. stole B. have stolen C. were khổng lồ steal D. steal

6. You made a mistake by telling her a lie. It _____ better if you _____ lớn her.

A. would have been / hadn’t lied B. would be / didn’t lie

C. will be / don’t lie D. would be / hadn’t lied

7. John would be taking a great risk if he _____ his money in that business.

A. would invest B. invested C. had invested D. invests

8. She wouldn’t have given them all that money if we _____ her to.

A. wouldn’t advise B. won’t advise C. hadn’t advised D. didn’t advise

9. If the tree hadn’t been so high, he _____ it up to take his kite down.

A. could have sầu climbed B. climb C. is climbing D. climbed

10. If the wall weren’t so high, he _____ it up lớn take his ball down.

A. climbed B. could climb C. is climbing D. climb

Bài tập 2: Rewrite these sentences

She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there.___________________________.I don’t have sầu a spare ticket. I can’t take you khổng lồ the concert.___________________________.The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to lớn water them so they didn’t grow.___________________________.They don’t understand the problem. They won’t find a solution.___________________________.Carol didn’t answer the phone because she was studying.___________________________.Kathy is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.___________________________.He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car.___________________________.The flats are not clearly numbered, so it is very difficult lớn find anyone.___________________________.I don’t know her email address, so I can’t tell you___________________________.She works in the evening. She has no time to play with her children___________________________.

Bài tập 3: Fill in the blank

Unless you (tell) __________________ the truth, I won’t help you.You’ll get pneumonia if you (not change) _________________ your wet clothes.If I had known that you couldn’t eat octopus, I (not buy) _________________ it.If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able khổng lồ see it.She (be) _________________able khổng lồ walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.I (bring) _________________ you some beer if I had known that you were thirsty.If you had touched that electric cable, you (be) _________________ electrocuted.If the story hadn’t been true, the newspaper (not print) _________________ it.I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.Dan (arrive) _________________ safe if he drove sầu slowly.

Đáp án

Bài tập 1: 1B; 2A; 3A; 4B; 5D; 6A; 7B; 8C; 9A; 10A

Bài tập 2:

If she knew someone in London, she would live sầu there.If I had a spare ticket, I could take you to the concert.If the children water the seeds, they will grow.If they understand the problem, they will find a solution.If Carol hadn’t been studying, she would have answered the phone.If Kathy had gotten some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.If he could park near his office, he would come by car.If the flats are clearly numbered, it would not be difficult khổng lồ find any oneIf I knew her email address , I would tell you.If she didn’t work in the evening, she would have time to play with her children.

Bài tập 3:

1. tell;

2. don’t change

3. wouldn’t have bought

4. hung;

5. would be

6. would have brought

7. would have sầu been

8. wouldn’t have printed

9. wouldn’t buy

10. would drive

Với phần tổng quát mắng kiến thức cùng bài xích tập trên, Vietop hy vọng đã gồm thể giúp các bạn luyện tập và nắm rõ hơn về những loại câu điều kiện trong tiếng Anh. Chúc những bạn học tốt và hãy thuộc đón chờ những bài viết tiếp theo từ Vietop nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *