Người thụ hưởng được chỉ định (Named Beneficiary) là gì? Đặc điểm

Người được chỉ định thụ hưởng

Khái niệm

Người được chỉ định thụ hưởng trong tiếng Anh được gọi là Named beneficiary.

Người được chỉ định thụ hưởng là một cá nhân được ủy quyền thông qua một văn bản pháp lý, có quyền thu thập tài sản từ một nguồn tài chính như ủy thác, chính sách bảo hiểm, tài khoản hưu trí, IRA hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào khác. Khi có nhiều người được chỉ định thụ hưởng cho một tài sản, số tiền thu được sẽ được chia sẻ giữa các người được chỉ định. Trong một số trường hợp, ví dụ như chính sách niên kim, chủ sở hữu hợp đồng và người được chỉ định thụ hưởng có thể là cùng một người.

Việc chỉ định người được thụ hưởng có thể khá phức tạp. Ví dụ, khi đặt tên một người được thụ hưởng cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, số tiền nhận được sẽ không phụ thuộc vào quy định di chúc, và không bị ảnh hưởng bởi các thủ tục chứng thực di chúc.

Đặc điểm của người được chỉ định thụ hưởng

Có một số nhóm người được thụ hưởng:

– Người thụ hưởng chính: là cá nhân đầu tiên trong danh sách nhận được lợi ích.

– Người thụ hưởng dự phòng: là cá nhân nhận được lợi ích từ tài khoản nếu người thụ hưởng chính đã qua đời, không thể xác định được hoặc từ chối nhận tài sản sau khi chủ sở hữu tài khoản qua đời. Tùy thuộc vào quy định của đơn vị, các điều kiện cần được đáp ứng trước khi người thụ hưởng dự phòng có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm hoặc tài sản hưu trí.

– Người thụ hưởng thứ cấp: là một từ đồng nghĩa của “người thụ hưởng dự phòng”.

Đáng chú ý là người được chỉ định thụ hưởng không nhất thiết phải là một cá nhân. Ví dụ, người được chỉ định thụ hưởng của một chính sách bảo hiểm có thể là một tổ chức từ thiện. Trong trường hợp này, người thực sự nhận được lợi ích sẽ được chỉ định trong di chúc.

Vào tháng 5 năm 2018, Báo Houston Chronicle đã nêu chi tiết các phương tiện mà một cá nhân cư trú tại tiểu bang Texas có thể hợp pháp đặt tên một tổ chức từ thiện làm người được thụ hưởng tài sản của họ. Trước tiên, cá nhân cần thông báo cho tổ chức từ thiện rằng họ đã được chỉ định là người thụ hưởng. Thông tin này cần được chuyển tải bằng văn bản. Sau đó, tổ chức từ thiện phải nhận được thông tin chi tiết về ngân hàng của nhà tài trợ cùng với giấy chứng tử để tiến hành nhận tiền. Trong trường hợp này, không yêu cầu chứng thực cho người được chỉ định nếu họ yêu cầu quyền lợi của IRA.

Các rủi ro liên quan đến người được chỉ định thụ hưởng

Rất cần thiết cho người tài trợ để đặt tên người được thụ hưởng hoặc nhóm người được thụ hưởng theo quy trình lập kế hoạch bất động sản đầy đủ. Hơn nữa, nhiều cố vấn tài chính khuyên rằng bạn nên xem xét và cập nhật lại tất cả chỉ định về người được thụ hưởng sau mỗi vài năm, đặc biệt là sau những sự kiện quan trọng trong cuộc sống như ly hôn hoặc cái chết của người thân.

(Theo Investopedia)

Related Posts