Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Billable là gì

The inaugural post called for law firms khổng lồ forgo the traditional billable hour in lieu of a fee structure centered on client goals & expectations.
The number of minimum billable hours per associate is 1,800; the firm does not report whether pro bono work counts towards the total.
Because most project controllers are serving the internal project management team, they are typically considered non-billable lớn the client.
The second way to calculate utilization rate is lớn take the number of billable hours and divide by a fixed number of hours per week.
It is a comprehensive listing of items billable to lớn a hospital patient or a patient"s health insurance provider.
Momentem empowers users to lớn flag calls as billable time và cost, & type notes about the Hotline for follow-up or an audit trail.
This is in contrast to lớn the current methods of billing commonly used by offshore firms that focus on the billable hour.
When physicians can not bill for a service, it serves as a disincentive to perform that service if other billable options exist.
The first method calculates the number of billable hours divided by the number of hours recorded in a particular time period.
Zipoto is a for-profit car rental company providing automobile reservations lớn its members, billable by the hour or day.

Xem thêm:

Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *