Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Boogie là gì

Boogie-woogie pianists, as the earliest recordings make clear, performed not only in shuffle time, but also frequently in even eighths.
One of the most common forms of polyrhythm in boogie-woogie is the playing of quarter-note triplets against a shuffle or 12/8 ostinato in the bass.
Rock "n" roll"s early practitioners, who had grown up during boogie-woogie"s heyday, drew heavily from this genre.
Loopdans, two-step, swing, boogie, social foxtrot or quickstep steps, are often danced together in sokkie.
Rock piano playing has incorporated many ornaments from early 1900s blues piano styles such as boogie-woogie.
A driving blues-rock boogie, it was adapted from earlier blues songs and includes mid-1960s psychedelic rock elements.
Beach activities are supported by a small building that supplies umbrellas, chairs, boogie boards and other beach paraphernalia.
The characteristic rhythm and feel of the boogie was then adapted to guitar, double bass, and other instruments.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm: Thủy Tiên: Hình Ảnh Mới Nhất Về Gia Đình Của Cô Và Công Vinh

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *