meat or other food made into a round, fairly flat shape, fried & usually eaten between two halves of a bread roll:

Bạn đang xem: Burger là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


If their non-perishable equipment has been confiscated, they will dump the semi-cooked burgers and hot dogs.
Those franchises include many household names, selling burgers & all types of takeaway meals, and services such as photocopying, drain cleaning, picture framing và printing.
People are used to lớn eating real food —although, of course, huge amounts of chips and burgers are also eaten.
Clauses 4 and 5 could mean that there are more people selling burgers on dirty old trolleys than on clean new ones.
We anticipate that with the inevitable substantial increase in price there will be a further switch to lớn burgers.
In the fairly recent past, we saw a great petition khổng lồ close down a burger & pizza bar because there were always fights outside it.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Cha Của Luffy Là Ai - Cha Của Luffy: Monkey D

lớn put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped like a bowl) lớn break up large pieces

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *