English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese stamboom-boden.comVietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) địa thế căn cứ noun Basis, foundation bao gồm đầy đủ địa thế căn cứ để tin vào chiến thắng there is enough foundation khổng lồ believe sầu in success; belief in success is well-founded Kết luận có địa thế căn cứ a well-founded conclusion Base căn cứ phục vụ hầu cần a logistics base địa thế căn cứ không quân an air base căn cứ quân sự a military base verb To base oneself on địa thế căn cứ vào thực trạng mà lại đề ra chủ trương basis; foundation Có đầy đủ địa thế căn cứ nhằm tin vào chiến thắng There"s enough foundation to lớn believe sầu in success; belief in success is well-founded Tóm lại gồm địa thế căn cứ A well-founded conclusion Hoàn toàn không tồn tại địa thế căn cứ Totally groundless base Cnạp năng lượng cđọng quân sự chiến lược Army base Cnạp năng lượng cđọng hậu cần Supply base Căn cứ không quân Air force base; Air base Căn uống cứ đọng thủy quân Naval base lớn base oneself on... Căn cứ đọng vào tình hình mà lại đưa ra chủ trương To base oneself on the situation lớn lay down the policy Cnạp năng lượng cứ vào điều 3 của nghị quyết Basing oneself on the article 3 of the resolution Căn cứ theo lời knhì của chính nó, tôi bảo đảm nó tội lỗi giật có thiết bị Given his statement, I"m sure he"s committed armed robbery

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *