Năng lực (Capacity) của doanh nghiệp là gì?

Năng lực của doanh nghiệp

Năng lực trong tiếng Anh được gọi là Capacity. Năng lực của doanh nghiệp là khả năng tận dụng các nguồn lực đã được kết hợp một cách có mục tiêu để đạt được trạng thái mục tiêu mong muốn.

Bản chất của năng lực

– Năng lực bao gồm việc kết hợp các nguồn lực vật chất và vô hình vào quy trình hoạt động như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quản lý chuỗi cung ứng, quan hệ khách hàng, học hỏi công nghệ, triển khai hoạt động sản xuất, … nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

– Nói cách khác, năng lực được hình thành thông qua sự kết nối chặt chẽ và tương tác giữa nguồn lực vật chất và vô hình.

Những năng lực này tập trung vào các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp và thực chất là khả năng quản lý các quy trình hoạt động bên trong để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của năng lực

– Năng lực là thước đo để đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy trình hoạt động một cách hiệu quả. Nói cách khác, đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc hoàn thành công việc này hay công việc khác.

Ví dụ, Amazon đã nỗ lực nâng cao năng lực xử lý đơn đặt hàng bằng cách cải thiện thời gian hoàn thành đơn hàng từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

– Phân tích nguồn lực và năng lực giúp xác định nguồn gốc của việc tạo ra các năng lực đó và sự khác biệt hoặc lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ.

– Một doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều nguồn lực có giá trị và độc đáo, nhưng nếu không sử dụng các tài sản này một cách hiệu quả, thì không thể tạo và duy trì sự cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Điều này cho thấy không nhất thiết một doanh nghiệp phải có các nguồn lực đáng giá để tạo lập lợi thế cạnh tranh, miễn là doanh nghiệp có các năng lực mà đối thủ không có hoặc đối thủ có nhưng không sử dụng hiệu quả.

Xác định năng lực trong các lĩnh vực chức năng

– Năng lực của doanh nghiệp được hình thành thông qua việc phát triển, thu thập, chia sẻ thông tin và kiến thức trong toàn bộ nguồn nhân lực.

– Thực tế là một cơ sở kiến thức được xây dựng cho các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp có thể không được tất cả nhân viên hiểu rõ, mà sự thực hành và đặc biệt là sự lặp lại kiến thức này sẽ tăng giá trị của các năng lực trong doanh nghiệp.

– Nói cách khác, cơ sở của các năng lực nằm ở kiến thức và kỹ năng của nhân viên, đặc biệt là các chuyên gia trong các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp.

Bảng 3.2 dưới đây cho thấy một số năng lực riêng biệt trong các lĩnh vực hoạt động chức năng của doanh nghiệp.

(Tham khảo từ: Phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp, Tổ hợp giáo dục Topica)

Related Posts