Dự toán vốn đầu tư (Capital Budgeting) là gì?

Chi phí đầu tư dự kiến (Capital Budgeting)

Định nghĩa

Chi phí đầu tư dự kiến hay trong tiếng Anh là Capital Budgeting.

Chi phí đầu tư dự kiến là quá trình mà một doanh nghiệp thực hiện để đánh giá các dự án đầu tư tiềm năng.

Ví dụ về các dự án cần chi phí đầu tư dự kiến trước khi được phê duyệt hoặc từ chối bao gồm việc xây dựng một nhà máy mới hoặc đầu tư liên doanh bên ngoài.

Là một phần của chi phí đầu tư dự kiến, một công ty có thể đánh giá dòng tiền đầu vào và dòng tiền đầu ra của dự án trong suốt giai đoạn hoạt động để xác định xem lợi nhuận tiềm năng sẽ đáp ứng được mục tiêu đề ra hay không. Quá trình này còn được gọi là đánh giá đầu tư.

Tại sao cần chi phí đầu tư dự kiến?

– Lý tưởng, các doanh nghiệp sẽ tiến hành tất cả các dự án có khả năng mang lại giá trị lớn hơn cho cổ đông. Tuy nhiên, nguồn vốn có hạn, do đó ban lãnh đạo phải sử dụng các phương pháp chi phí đầu tư dự kiến để xác định dự án nào sẽ mang lại lợi nhuận tốt nhất trong một khoảng thời gian cụ thể.

– Một số phương pháp mà các công ty sử dụng để xác định dự án nên tiến hành bao gồm phân tích thông lượng, phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV), tỉ lệ hiệu quả vốn nội bộ (IRR), chi phí dòng tiền chiết khấu (DCF) và thời gian thu hồi vốn (bao gồm thời gian thu hồi vốn đơn giản – PP và thời gian thu hồi vốn có chiết khấu – DPP).

Một số phương pháp chi phí đầu tư dự kiến phổ biến

Phân tích thông lượng

– Phân tích thông lượng là phương pháp phức tạp nhất nhưng chính xác nhất trong việc giúp các nhà quản lý quyết định dự án cần tiếp tục triển khai. Theo phương pháp này, toàn bộ công ty được coi là một hệ thống duy nhất tạo ra lợi nhuận. Thông lượng được đo bằng lượng nguyên liệu đi qua hệ thống đó.

– Phân tích giả định rằng gần như tất cả các chi phí là chi phí hoạt động, một công ty cần tối đa hóa thông lượng của toàn bộ hệ thống để thanh toán chi phí và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tăng thông lượng qua điểm hạn chế.

– Điều này có nghĩa là các nhà quản lý nên ưu tiên các dự án đầu tư làm tăng thông lượng qua điểm hạn chế.

Phân tích DCF

– Phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) xem xét dòng tiền ban đầu cần thiết để tài trợ cho một dự án.

– Phương pháp phân tích DCF dựa trên nguyên tắc cơ bản nhất là ước tính giá trị của tất cả các dòng thu nhập mà tổ chức phát hành sẽ nhận được trong tương lai và chiết khấu các dòng thu nhập này về giá trị hiện tại theo một tỷ lệ lãi suất chiết khấu thích hợp.

Phân tích thu hồi vốn

– Phương pháp phân tích thu hồi vốn có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán; phù hợp để xem xét dự án đầu tư có qui mô nhỏ và vừa, có chiến lược thu hồi vốn nhanh.

– Tuy nhiên, phương pháp phân tích thu hồi vốn chỉ xem xét lợi ích ngắn hạn và không tính đến yếu tố giá trị thời gian của tiền.

– Phân tích thu hồi vốn tính toán thời gian mà công ty sẽ thu lại chi phí đầu tư. Thời gian thu hồi quy định bằng cách chia số tiền đầu tư ban đầu cho tổng dòng tiền hàng năm mà dự án sẽ tạo ra.

(Tài liệu tham khảo: Định giá vốn đầu tư, Investopedia)

Related Posts