<"kɑ:dinl>
*tính từ
 thiết yếu, chủ yếu, cốt yếu
 cardinal factor
 nhân tố chủ yếu
 (ngôn ngữ học) (thuộc) số lượng
 cardinal numerals
 số tự chỉ số lượng
 đỏ thắm
 cardinal points
 tư phương thơm (Đông, Tây, Nam, Bắc)
*danh từ
 giáo nhà áo đỏ, giáo chủ hồng y
 màu đỏ thắm
 như cardinal-bird

cardinal▸ adjective FUNDAMENTAL, basic, main, chief, primary, prime, principal, paramount, pre-eminent, highest, key, essential.Oppositesunimportant.

Bạn đang xem: Cardinal là gì


■ bản
cardinal algebra: đại số bản số
cardinal equivalence: tương tự bản số
cardinal number: bạn dạng số
cardinal power: bạn dạng số
cardinal product: tích phiên bản số
cardinal sum: tổng bản số
product of two cardinal numbers: tích của nhì bản số
transfinite cardinal number: bạn dạng số khôn xiết hạn
transfinite cardinal number: bạn dạng số hết sức hạng
■ công ty yếu
cardinal factor: nhân tố chủ yếu
■ cơ bản
cardinal algebra
■ đại số chính
cardinal number
■ cơ số
cardinal number
■ lực lượng
cardinal number
■ số trường đoản cú chỉ số lượng
cardinal point
■ cnạp năng lượng nguyên
cardinal point
■ cơ điểm
cardinal point
■ điểm mốc
cardinal point
■ mối cung cấp gốc
cardinal points
■ ca thiết yếu (la bàn)
cardinal points
■ điểm chính
cardinal sign
■ dấu hiệu chính
cardinal system
■ hệ thống bao gồm (đạo hàm)
cardinal veins
■ tĩnh mạch chủ
infinite cardinal number
■ số vô hạn

* tính từ
- chủ yếu, chủ yếu, chủ chốt cardinal factor ~ nhân tố đa phần - (ngữ điệu học) (thuộc) con số cardinal numerals ~ số tự con số - đỏ thắm . cardinal points - tư phương* danh từ - giáo chủ áo đỏ, giáo công ty hồng y - màu đỏ thắm - (như) cardinal-bird
cardinal■ noun 1》 a leading dignitary of the Roman Catholic Church, nominated by & having the power lớn elect the Pope. 2》 a deep scarlet colour lượt thích that of a cardinal"s cassochồng. 3》 an American songbird of which the male is partly or mostly red and which typically has a crest. ■ adjective of the greakiểm tra importance; fundamental: two cardinal points must be borne in mind. Derivatives
cardinalatenoun cardinallyadverb cardinalshipnoun OriginOE, from L. cardinalis, from carvị, cardin- "hinge"; sense 1 has arisen from the function of such priests as ‘pivots’ of church life.
I
noun1.(Roman Catholic Church) one of a group of more than 100 prominent bishops in the Sacred College who advise the Pope and elect new Popes ( Freq. 2)• Derivationally related forms: cardinalship• Topics: Roman Catholic , Western Church , Roman Catholic Church , Church of Rome , Roman Church • Hypernyms: bishop Hyponyms: dean Instance Hyponyms: Bellarmine , Bellarmino , Cardinal Bellarmine , Roberlớn Francesco Romolo Bellarmine , Borgia , Cesare Borgia Member Holonyms: Sacred College , College of Cardinals2. the number of elements in a mathematical set; denotes a quantity but not the order • Syn: cardinal number • Hypernyms: number Hyponyms: frequency , absolute frequency , googol , googolplex3.

Xem thêm: Shark Việt Là Ai ? Tiểu Sử Và Các Thương Vụ Triệu Đô Tại Shark Tank

a variable color averaging a vivid red • Syn: carmine• Derivationally related forms: carmine (for: carmine ) Hypernyms: red , redness4. crested thick-billed North American finch having bright red plumage in the male • Syn: cardinal grosbeak , Richmondena Cardinalis , Cardinalis cardinalis , redbird • Hypernyms: finch Member Holonyms: Richmondena , genus RichmondenaII adjective1. serving as an essential component ( Freq. 3)- a cardinal rule- the central cause of the problem- an example that was fundamental to the argument- computers are fundamental khổng lồ modern industrial structure • Syn: central , fundamental , key , primal• Similar to: important , of import• Derivationally related forms: center (for: central )2. being or denoting a numerical quantity but not order- cardinal numbers• Ant: ordinal• Similar to:zero , 0 , non-zero , one , 1 , i , ane , two , 2 , ii , three , 3 , iii , four , 4 , iv , five , 5 , v , six , 6 , vi , half dozen , half-dozen , seven , 7 , vii , eight , 8 , viii , nine , 9 , ix , ten , 10 , x , eleven , 11 , xi , twelve , 12 , xii , dozen , thirteen , 13 , xiii , fourteen , 14 , xiv , fifteen , 15 , xv , sixteen , 16 , xvi , seventeen , 17 , xvii , eighteen , 18 , xviii , nineteen , 19 , xix , twenty , 20 , xx , twenty-one , 21 , xxi , twenty-two , 22 , xxii , twenty-three , 23 , xxiii , twenty-four , 24 , xxiv , twenty-five sầu , 25 , xxv , twenty-six , 26 , xxvi , twenty-seven , 27 , xxvii , twenty-eight , 28 , xxviii , twenty-nine , 29 , xxix , thirty , 30 , xxx , thirty-one , 31 , xxxi , thirty-two , 32 , xxxii , thirty-three , 33 , xxxiii , thirty-four , 34 , xxxiv , thirty-five sầu , 35 , xxxv , thirty-six , 36 , xxxvi , thirty-seven , 37 , xxxvii , thirty-eight , 38 , xxxviii , thirty-nine , 39 , ixl , forty , 40 , xl , twoscore , forty-one , 41 , xli , forty-two , 42 , xlii , forty-three , 43 , xliii , forty-four , 44 , xliv , forty-five sầu , 45 , xlv , forty-six , 46 , xlvi , forty-seven , 47 , xlvii , forty-eight , 48 , xlviii , forty-nine , 49 , il , fifty , 50 , l , fifty-one , 51 , li , fifty-two , 52 , lii , fifty-three , 53 , liii , fifty-four , 54 , liv , fifty-five , 55 , lv , fifty-six , 56 , lvi , fifty-seven , 57 , lvii , fifty-eight , 58 , lviii , fifty-nine , 59 , ilx , sixty , 60 , lx , threescore , sixty-one , 61 , lxi , sixty-two , 62 , lxii , sixty-three , 63 , lxiii , sixty-four , 64 , lxiv , sixty-five sầu , 65 , lxv , sixty-six , 66 , lxvi , sixty-seven , 67 , lxvii , sixty-eight , 68 , lxviii , sixty-nine , 69 , ilxx , seventy , 70 , lxx , seventy-one , 71 , lxxi , seventy-two , 72 , lxxii , seventy-three , 73 , lxxiii , seventy-four , 74 , lxxiv , seventy-five sầu , 75 , lxxv , seventy-six , 76 , lxxvi , seventy-seven , 77 , lxxvii , seventy-eight , 78 , lxxviii , seventy-nine , 79 , ilxxx , eighty , 80 , lxxx , fourscore , eighty-one , 81 , lxxxi , eighty-two , 82 , lxxxii , eighty-three , 83 , lxxxiii , eighty-four , 84 , lxxxiv , eighty-five sầu , 85 , lxxxv , eighty-six , 86 , lxxxvi , eighty-seven , 87 , lxxxvii , eighty-eight , 88 , lxxxviii , eighty-nine , 89 , ixc , ninety , 90 , xc , ninety-one , 91 , xci , ninety-two , 92 , xcii , ninety-three , 93 , xciii , ninety-four , 94 , xciv , ninety-five , 95 , xcv , ninety-six , 96 , xcvi , ninety-seven , 97 , xcvii , ninety-eight , 98 , xcviii , ninety-nine , 99 , ic , hundred , one hundred , 100 , c , hundred & one , one hundred one , 101 , ci , one hundred five , 105 , cv , one hundred ten , 110 , cx , one hundred fifteen , 115 , cxv , one hundred twenty , 1trăng tròn , cxx , one hundred twenty-five , 125 , cxxv , one hundred thirty , 130 , cxxx , one hundred thirty-five , 135 , cxxxv , one hundred forty , 140 , cxl , one hundred forty-five , 145 , cxlv , one hundred fifty , 150 , cl , one hundred fifty-five , 155 , clv , one hundred sixty , 160 , clx , one hundred sixty-five sầu , 165 , clxv , one hundred seventy , 170 , clxx , one hundred seventy-five sầu , 175 , clxxv , one hundred eighty , 180 , clxxx , one hundred ninety , 190 , xcl , two hundred , 200 , cc , three hundred , 300 , ccc , four hundred , 400 , cd , five hundred , 500 , d , thous& , one thous& , 1000 , m , k , ten thous& , hundred thousand , million , billion , trillion , zillion
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *