Vốn điều lệ (Charter capital) là gì? Bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước

Vốn điều lệ (Charter capital)

Vốn điều lệ là thuật ngữ trong tiếng Anh được gọi là Charter capital.

“Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh, hoặc là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã được bán hoặc đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp thuộc loại công ty cổ phần.” (Theo Luật doanh nghiệp năm 2014)

Vốn của doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ, bao gồm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn huy động từ doanh nghiệp. (Theo Luật quản lí, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014)

Bổ sung ngân sách nhà nước vào vốn điều lệ của doanh nghiệp

Nguyên tắc xác định vốn điều lệ

– Không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Dựa theo qui mô, công suất thiết kế của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Phù hợp với chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển của doanh nghiệp và phù hợp với ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Phù hợp với phương án sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm phê duyệt vốn điều lệ và đầu tư đủ vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo quy định.

Nguồn đầu tư vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp và bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp đang hoạt động bắt buộc phải từ các nguồn hình thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp được quy định trong pháp luật.

Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều lệ:

– Doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không đảm bảo thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng vốn điều lệ không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.

Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động

– Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp do chính thủ tướng quyết định thành lập.

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lí theo qui định.

– Trường hợp đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động có mức vốn bổ sung tương đương với mức vốn của dự án quan trọng quốc gia, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư bổ sung sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động

Doanh nghiệp lập phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Phương án phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Mục tiêu, sự cần thiết, hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc bổ sung vốn điều lệ;

– Xác định vốn điều lệ sau khi được bổ sung.

Doanh nghiệp trình phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

Đối với việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo qui định:

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ;

– Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ;

– Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết về tiêu chí đánh giá hiệu quả, trình tự, thủ tục đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động. (Theo Luật quản lí, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014)

Related Posts