Chúa Giêsu là ai ?

Chúa Jesuscon trai độc sinh của Đức Chúa Trời, Người đã đến thế gian để hy sinh và chỉ dẫn con người trên con đường cứu rỗi chính đáng.

Chúa Jesus là ai?

Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, nghĩa là con trai của Đức Chúa Trời, và qua danh Ngài, mọi người có thể được sự sống.

Chúa Yahshua (hay còn gọi là Jesus, Yêsu, Giê-su, Giê-xu) còn được biết đến là Chúa Jesus Christ hay Gia-tô Cơ-đốc là Đấng Christ. Tên của Chúa Jesus trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là Yahshua (Yeshua).

Chúa Jesus là con trai của Đức Chúa Trời

1. Các sứ đồ gọi Chúa Jesus là ai?

 • Thưa Thầy, Con Chúa Trời thật! – Ma-thi-ơ 14:33
 • “Thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời sống.” Ma-thi-ơ 16:16
 • Cho nên con chịu thai sẽ là con của Đức Chúa Trời. Lu-ca 1:35
 • Ngắm xem! Đó là Con Cừu của Đức Chúa Trời, Đấng cất lấy tội của thế giới. Giăng 1:29
 • Ông ấy là Con Đức Chúa Trời, là Vua của người Israel. Giăng 1:49
 • “Tôi tin rằng Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời.” Công Vụ Các Sứ đồ 8:37

2. Quỷ tắc gọi Chúa Jesus là gì?

 • “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi.” – Ma-thi-ơ 4:6
 • “Ôi, Con Đức Chúa Trời! Chúng tôi không có việc gì với Ngài sao?” – Ma-thi-ơ 8:29
 • “Ông ấy là Con Đức Chúa Trời!” Mác 3:11

3. Chúa Jesus gọi Đức Chúa Trời là gì?

 • “Ôi Đức Chúa Cha của tôi! Ôi Đức Chúa Cha của tôi! Tại sao Ngài bỏ tôi?” – Ma-thi-ơ 27:46
 • Tất cả hỏi Ngài, “Ông là Con Đức Chúa Trời phải không?” Ngài trả lời, “Chính các ông nói vậy.” Lu-ca 22:70

4. Quân La Mã gọi Chúa Jesus là ai?

 • “Người này thật là Con Đức Chúa Trời.” Ma-thi-ơ 27:54
 • “Tôi là Con Đức Chúa Trời.” Giăng 10:36

Vì vậy, các sứ đồ, thiên sứ và thậm chí quỷ tắc đều gọi Chúa Jesus là con trai của Đức Chúa Trời.

Chúa Jesus không phải là Đức Chúa Trời

 • Đời đời sống là biết Cha, nghĩa là Đức Chúa Trời là duy nhất và thật, cùng với Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. Giăng 17:3
 • Ta tự mình làm chứng cho mình, và Cha cũng làm chứng cho Ta. Giăng 8:16-18
 • Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin vào Người sẽ không bị hủy diệt mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16
 • Người nào thắng trước thế gian, nếu không phải là người tin Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời? 1 Giăng 5:5
 • Chúng ta đã thấy và nghe những điều này và truyền lại cho anh em, để anh em cũng chung tín với chúng ta. Chúng tôi chung tín với Đức Chúa Cha và với Con Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ. 1 Giăng 1:3

Chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời Giê-hô-va là Đức Chúa Cha, mọi thứ đều từ Ngài và chúng ta hướng về Ngài; và chỉ có một Chúa duy nhất, Đức Chúa Jesus-Christ, mọi thứ đều qua Ngài và chúng ta cũng vậy.

Lưu ý: Chúa Jesus KHÔNG BAO GIỜ được gọi là “Chúa Con” trong Kinh Thánh. Chúa Jesus được gọi là “Con trai của Đức Chúa Trời”. Vì vậy, có hai Đấng là Đức Chúa Trời và Đấng Christ.

Chúa Jesus là Thần

Chúa Jesus được sinh ra

 • “Vì Đức Chúa Trời đã từng nói với một thiên sứ nào rằng: ‘Ngươi là Con Ta, hôm nay Ta đã sinh ngươi’? Hay có lúc nào Ngài nói: ‘Ta sẽ làm Cha của người, và người sẽ làm Con của Ta?’ Hê-bơ-rơ 1:5
 • “Khi chưa có vực sâu, khi chưa có nguồn nước tràn đầy, thì Ta đã sinh ra.” Châm Ngôn 8:24
 • “Ở ban đầu đã có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Thần.” Giăng 1:1

Đức Chúa Trời Giê-hô-va là Thần, vì vậy Chúa Jesus cũng là con trai của Ngài và cũng là Thần.

Sức mạnh của Chúa Jesus

 • Ngài đã có hình dạng của Đức Chúa Trời, nhưng không xem mình bằng Đức Chúa Trời mà làm cho mình như người. Phi-líp 2:6

Đấng trung bảo

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, và đó là Đức Chúa Jesus Christ, là người.” 1 Ti-mô-thê 2:5

Vì vậy, chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa Jesus. Vì Đức Chúa Cha đã trao quyền lực TỐI CAO cho tay Chúa Jesus (Ma-thi-ơ 11:27, Ma-thi-ơ 28:18).

Related Posts