Người đăng bài xích thứ nhất cũng được xem là người chủ của nội dung bài viết 'Chúng tôi là ai' đang khiến xã hội khơi dậy.


'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' u0111ang hashtag vu00e0 lu00e0 tu1eeb khu00f3a tu00ecentimet kiu1ebfm u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi su1eed du1ee5ng nhu1ea5t hiu1ec7n ni tru00ean mu1ea1ng xu00e3 hu1ed9i cu0169ng nhu01b0 cu00e1c cu00f4ng cu1ee5 tu00ecentimet kiu1ebfm. Tuy nhiu00ean, khu00f4ng phu1ea3i ai cu0169ng hiu1ec3u ru00f5 cu00e2u nu00f3i nu00e0y xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb u0111u1ea7u, u00fd nghu0129a thu1ebf nu00e0o vu00e0 ai lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean phu00e1t tu00e1n, lu00e0m du1ea5y lu00ean tru00e0o lu01b0u nu00e0y ku00e8m theo nhiu1ec1u su1ef1 chu1ec9 tru00edch vu00e0 phu1eabn nu1ed9.

Bạn đang xem: Chúng tôi là ai

'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' ku00e8m theo su1ef1 phu1eabn nu1ed9 vu00e0 bu1ee9c xu00fac. Vu00ec sao lu1ea1i thu1ebf?
'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' ku00e8m theo su1ef1 phu1eabn nu1ed9 vu00e0 bu1ee9c xu00fac. Vu00ec sao lu1ea1i thu1ebf?1. Cu00e2u nu00f3i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb u0111u00e2u?Khi ca bu1ec7nh Covid-19 su1ed1 1342 u0111u01b0u1ee3c cu00f4ng bu1ed1 ku00e8m theo nhu1eefng vi phu1ea1m nghiu00eam tru1ecdng vào quu00e1 tru00ecnh cu00e1ch ly khiu1ebfn du1ecbch lu00e2y lăn ra cu1ed9ng u0111u1ed3ng lu00e0 u0111iu1ec1u khiu1ebfn du01b0 luu1eadn phu1eabn nu1ed9. Danh tu00ednh cu1ee7a BN 1342 cu0169ng u0111u01b0u1ee3c nhu00e0 chu1ee9c tru00e1ch cu00f4ng bu1ed1, u0111u00f3 lu00e0 nam giới tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ngVietphái nam Airlines (VNA) -u00f4ng D.T.H, sinc nu0103m 1992.Theo GS-TS-BS Nguyu1ec5n Tu1ea5n Bu1ec9nh, Giu00e1m u0111u1ed1c Su1edf Y tu1ebf TP.Hồ Chí Minh, nam tiu1ebfp viu00ean nu00e0y ngou00e0i vi phu1ea1m quy u0111u1ecbnh Khi cu00e1ch ly tu1ea1i nhu00e0 cu00f2n vi phu1ea1m ngay vào quần thể cu00e1ch ly. u0110u1ed1i vu1edbi khu cu00e1ch ly cu1ee7a VNA, nhu00e2n viu00ean mu1ed7i chuyu1ebfn bay su1ebd u0111u01b0u1ee3c cu00e1ch ly riu00eang nhu01b0ng D.T.H u0111u00e3 tu1ef1 u00fd u0111i quý phái khu vực vu1ef1c cu00e1ch ly cu1ee7a tu1ed5 bay khu00e1c, nu01a1i cu00f3 ngu01b0u1eddi sau nu00e0y u0111u01b0u1ee3c xu00e1c u0111u1ecbnh du01b0u01a1ng tu00ednh (BN 1325). Vu1edbi tu00ecnh huu1ed1ng nu00e0y, u0111u01a1n vu1ecb quu1ea3n lu00fd khu cu00e1ch ly cu0169ng cu00f3 tru00e1ch nhiu1ec7m liu00ean u0111u1edbi.Sau u0111u00f3, BN 1342 cu00f2n tiu1ebfp xu00fac vu1edbi nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi khu00e1c trong thu1eddi gian cu00e1ch ly khiu1ebfn du1ecbch bu00f9ng phu00e1t. Cu1ee5 thu1ec3, u0111u00e3 xu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c 3 ca nhiu1ec5m cu1ed9ng u0111u1ed3ng mu00e0 BN 1342 u0111u01b0u1ee3c xu00e1c u0111u1ecbnh lu00e0 F0. Trong u0111u00f3 cu00f3BN 1347 (V.M.S., giu00e1o viu00ean tiu1ebfng Anh), 1 trong những 3 ngu01b0u1eddi tiu1ebfp xu00fac tru1ef1c tiu1ebfp vu1edbi BN 1342 vu00e0 u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh giu00e1 lu00e0 nguy cu01a1 lu00e2y mang lại cu1ed9ng u0111u1ed3ng cao (u0111u00e3 u0111i du1ea1y hu1ecdc, tu1eadp thể hình, uu1ed1ng cu00e0 phu00ea, hu00e1t karaoke...).BN 1342 - tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ngVietphái mạnh Airlines u0111u00e3 vi phu1ea1m nghiu00eam tru1ecdng quy u0111u1ecbnh cu00e1ch ly khiu1ebfn du1ecbch Covid-19 lu00e2y lan trong cu1ed9ng u0111u1ed3ng. u1ea2nh minh hu1ecda.
BN 1342 - tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ngVietnam giới Airlines u0111u00e3 vi phu1ea1m nghiu00eam tru1ecdng quy u0111u1ecbnh cu00e1ch ly khiu1ebfn du1ecbch Covid-19 lu00e2y lan trong cu1ed9ng u0111u1ed3ng. u1ea2nh minh hu1ecda.Ngu00e0y 2/12, cu1ed9ng u0111u1ed3ng mu1ea1ng xu00f4n xao cu00e2u chuyu1ec7n nu1eef tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ngVietphái nam Airlines bu1ecb du00ed tu00e0n thuu1ed1c vu00e0o tu00e1 u00e1o du00e0i u0111u1ed3ng phu1ee5c, bu1ecb nu00e9m tru1ee9ng su1ed1ng vu00e0o ngu01b0u1eddi. u0110u1ea1i diu1ec7n Vietphái nam Airlines sau u0111u00f3 cu0169ng xu00e1c nhu1eadn, nhiu1ec1u tiu1ebfp viu00ean bu1ecb lu0103ng mu1ea1, u0111e du1ecda, du00ed thuu1ed1c lu00e1 chu00e1y du1edf vu00e0o bu1ea3 vai Lúc mu1eb7c u0111u1ed3ng phu1ee5c u0111i lu1ea1i u1edf nu01a1i cu00f4ng cu1ed9ng sau vu1ee5 phái nam tiu1ebfp viu00ean cu1ee7a hu00e3ng nhiu1ec5m Covid-19.Ai lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean viu1ebft bu00e0i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai', u0111u1ed9ng thu00e1i mu1edbi nhu1ea5t cu1ee7a hu1ecd thu1ebf nu00e0o? 2Bu00e0i viu1ebft gu00e2y xu00f4n xao Khi mu1ed9t nu1eef tiu1ebfp viu00ean bu1ecb du00ed tu00e0n thuu1ed1c lu00e1 vu00e0o u0111u1ed3ng phu1ee5c.
Bu00e0i viu1ebft gu00e2y xu00f4n xao khi mu1ed9t nu1eef tiu1ebfp viu00ean bu1ecb du00ed tu00e0n thuu1ed1c lu00e1 vu00e0o u0111u1ed3ng phu1ee5c.Trong tu1ed1i 2/12, nhiu1ec1u tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ng cu1ee7aVietphái mạnh Airlines u0111u1ed3ng lou1ea1t treo hashtag #WeApologize (Chu00fang tu00f4i xin lu1ed7i) u0111u1ec3 chũm mu1eb7t cho u0111u1ed3ng nghiu1ec7p xin lu1ed7i cu1ed9ng u0111u1ed3ng vu00e0 mong muốn u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed1i xu1eed vu0103n minc. Tu1eeb u0111u00e2y, mu1ed9t bu00e0i viu1ebftxuu1ea5t hiu1ec7n trong lou1ea1t hasgtag nu00e0y vu1edbi tiu00eau u0111u1ec1 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' lu1eadp tu1ee9c u0111u01b0u1ee3c chu00fa u00fd.Bu00e0i viu1ebft vu00e0o thu1eddi u0111iu1ec3m u0111u00f3 nhu1eadn vu1ec1 hu00e0ng tru0103m lu01b0u1ee3t cu1ea3m xu00fac vu00e0 hu00e0ng tru0103m bu00ecnh luu1eadn.Nhiu1ec1u tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ng treo hashtag#WeApologize ráng u0111u1ed3ng nghiu1ec7p xin lu1ed7i cu1ed9ng u0111u1ed3ng.
Nhiu1ec1u tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ng treo hashtag#WeApologize nắm u0111u1ed3ng nghiu1ec7p xin lu1ed7i cu1ed9ng u0111u1ed3ng.

Xem thêm: Phật Thích Ca Mâu Ni Là Vị Phật Đầu Tiên Là Ai, Vị Phật Đầu Tiên Là Ai

Mu1ed9t bu00e0i viu1ebft ku00e8m hashtag#WeApologize bu1ea5t ngu1edd gu00e2y chu00fa u00fd.
Mu1ed9t bu00e0i viu1ebft ku00e8m hashtag#WeApologize bu1ea5t ngu1edd gu00e2y chu00fa u00fd.2. u00dd nghu0129a cu1ee7a cu00e2u hu1ecfi 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai'Nguyu00ean vu0103n bu00e0i viu1ebft 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' ku00e8m hashtag#WeApologize u0111u01b0u1ee3c cu1ed9ng u0111u1ed3ng chia su1ebb nhu01b0 sau:Ai lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean viu1ebft bu00e0i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai', u0111u1ed9ng thu00e1i mu1edbi nhu1ea5t cu1ee7a hu1ecd thu1ebf nu00e0o? 6Bu00e0i viu1ebft nu00e0y cu00f3 thu1ec3 hiu1ec3u u0111u01a1n giu1ea3n nhu01b0 mu1ed9t bu00e0i giu1edbi thiu1ec7u vu1ec1 cu00e1c tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ng vu00e0 cu00f4ng viu1ec7c cu1ee7a hu1ecd. Tuy nhiu00ean, vu1edbi ngu00f4n tu1eebvu00e0 cu00e1ch diu1ec5n u0111u1ea1t trong bu00e0i viu1ebft, chu1ee7 tu00e0i khou1ea3n A.A khiu1ebfn nhiu1ec1u cu1ea3m thu1ea5y bu00e0i viu1ebft nhu01b0 mu1ed9t lu1eddi ku1ec3 lu1ec3 cu00f4ng tru1ea1ng vu00e0 nhu1eefng thiu1ec7t thu00f2i khu00f3 ai hiu1ec3u thu1ea5u cu1ee7a u0111u1ed9i ngu0169 nhu00e2n viu00ean hu00e0ng khu00f4ng.Bu00e0i u0111u0103ng u0111u01b0u1ee3c phân tách su1ebb u0111u00fang thu1eddi u0111iu1ec3m cu00e1c nhu00e2n viu00ean cu1ee7a hu00e3ngVietphái nam Airlines thông thường tay xin lu1ed7i cu1ed9ng u0111u1ed3ng vu1ec1 sai lu1ea7m cu1ee7a u0111u1ed3ng nghiu1ec7p tức thì lu1eadp tu1ee9c u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh giu00e1 lu00e0 mu1ed9t lu1eddi xin lu1ed7i thiu1ebfu chu00e2n thu00e0nh, ku1ec3 cu00f4ng.Ai lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean viu1ebft bu00e0i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai', u0111u1ed9ng thu00e1i mu1edbi nhu1ea5t cu1ee7a hu1ecd thu1ebf nu00e0o? 73. Ai lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean phân tách su1ebb bu00e0i viu1ebft 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' vu00e0 u0111u1ed9ng thu00e1i mu1edbi nhu1ea5t cu1ee7a hu1ecd?Theo tu00ecm hiu1ec3u, tu00e0i khou1ea3n u0111u1ea7u tiu00ean u0111u0103ng tu1ea3i bu00e0i viu1ebft 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' cu00f3 tu00ean lu00e0 A.A, giu1edbi tu00ednh nu1eef. Trong phu1ea7n giu1edbi thiu1ec7u tru00ean trang cu00e1 nhu00e2n, A.A tu1ef1 nhu1eadn lu00e0 'CS Instructor atVietnam Airlines' (tu1ea1m du1ecbch lu00e0(Tru01b0u1edfng bu1ed9 mu00f4n Huu1ea5n luyu1ec7n nghiu1ec7p vu1ee5 Chu0103m su00f3c khu00e1ch hu00e0ng, Tiu1ebfp viu00ean tru01b0u1edfng tu1ea1iHu00e3ng hu00e0ng khu00f4ng Quu1ed1c gia Vietnam giới Airlines).Ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean u0111u0103ng bu00e0i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' tu1ef1 nhu1eadn lu00e0 nhu00e2n viu00ean cu1ee7a hu00e3ngVietnam giới Airlines.
Ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean u0111u0103ng bu00e0i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' tu1ef1 nhu1eadn lu00e0 nhu00e2n viu00ean cu1ee7a hu00e3ngVietnam Airlines.Theo mu1ed9t su1ed1 hu00ecnh u1ea3nh u0111u01b0u1ee3c chu1ee5p lu1ea1i, vào bu00e0i u0111u0103ng ban u0111u1ea7u cu1ee7a mu00ecnh, A.A cu00f2n cu00f3 mu1ed9t cu00e2u u0111u00e1ng chu00fa u00fd ngay lập tức bu00ean du01b0u1edbi du00f2ng hashtag #WeApologize.Ai lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean viu1ebft bu00e0i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai', u0111u1ed9ng thu00e1i mu1edbi nhu1ea5t cu1ee7a hu1ecd thu1ebf nu00e0o? 9Tru01b0u1edbc nhu1eefng bu00ecnh luu1eadn tru00e1i chiu1ec1u, cu00f3 phu1ea7n chu1ec9 tru00edch vu00e0 phu1eabn nu1ed9 tu1eeb du01b0 luu1eadn, A.A u0111u00e3 tu1ea1m khu00f3a tu00e0i khou1ea3n trang cu00e1 nhu00e2n u0111u1ec3 tru00e1nh su1ef1 viu1ec7c u0111i xa hu01a1n. Bu00e0i viu1ebft ku00e8m hashtag #WeApologize chu00ednh chu1ee7 cu0169ng biu1ebfn mu1ea5t trong phu1ea7n hiu1ec3n thu1ecb Khi gu00f5 tu00ecentimet kiu1ebfm tru00ean facebook. Tuy nhiu00ean, bu00e0i viu1ebft cu1ee7a cu00f4 u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi nkhô cứng tay lu01b0u lu1ea1i ku00e8m theo u0111u00f3 lu00e0 nhu1eefng bu1ee9c xu00fac.Trang cu00e1 nhu00e2n cu1ee7a A.A u0111u00e3 tu1ea1m khu00f3a.
Trang cu00e1 nhu00e2n cu1ee7a A.A u0111u00e3 tu1ea1m khu00f3a.4. Vu00ec sao'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' khiu1ebfn cu1ed9ng u0111u1ed3ngbu1ee9c xu00fac, phu1eabn nu1ed9?Khu00f4ng quu00e1 khu00f3 hiu1ec3u Lúc cu00e2u nu00f3i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai' khiu1ebfn du01b0 luu1eadn du1eady su00f3ng u0111u1ebfn vu1eady bu1edfi nu1ed9i dung cu1ee7a bu00e0i viu1ebft u0111u00e3 nu00f3i lu00ean tu1ea5t cu1ea3.Trong hu00e0ng tru0103mnhu1eefng lu1eddi xin lu1ed7i chu00e2n thu00e0nh vu00e0 mong muốn u0111u01b0u1ee3c u0111u1ed1i xu1eed vu0103n minc lu1ea1i xuu1ea5t hiu1ec7n mu1ed9t 'lu1eddi xin lu1ed7i' chu1eb3ng khu00e1c gu00ec ku1ec3 cu00f4ng, tu1ef1 u0111u1ec1 cao bu1ea3n thu00e2n vu00e0 ngu00e0nh nghu1ec1 cu1ee7a mu00ecnh. Trong Khi xu00e3 hu1ed9i nu00e0y cu00f3 biu1ebft bao nhiu00eau nghu1ec1 khu00e1c, du00f9 lu00e0 lao u0111u1ed9ng chu00e2n tay giỏi tru00ed u00f3c, u0111u1ec1u u0111u00e1ng u0111u01b0u1ee3c tru00e2n tru1ecdng vu00ec nhu1eefng u0111u00f3ng gu00f3p hu00e0ng ngu00e0y đến u0111u1ea5t nu01b0u1edbc.'Lu1eddi xin lu1ed7i' nu00e0y bu1ecb chu1ec9 tru00edch, lu00ean u00e1n lu00e0 tru1ecbch thu01b0u1ee3ng, 'bu1ed1 u0111u1eddi' vu00e0 gu00e2yphu1ea3n tu00e1c du1ee5ng lúc mu00e0 du01b0 luu1eadn u0111ang u0111u1ee9ng vu1ec1 phu00eda cu00e1c tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ng sau lou1ea1t su1ef1 cu1ed1 bu1ecb miu1ec7t thu1ecb, tu1ea9y ctuyệt.Tru01b0u1edbc u0111u00f3, phu00edaVietnam giới Airlines cu0169ng u0111u00e3 phu00e1t u0111i thu00f4ng cu00e1oxin lu1ed7i khi nhu00e2n viu00ean cu1ee7a hu1ecd vi phu1ea1m quy u0111u1ecbnh cu00e1ch ly khiu1ebfn du1ecbch lu00e2y lan ra cu1ed9ng u0111u1ed3ng. Nhu01b0 vu1eady, cu00f3 thu1ec3 thu1ea5y, mu1ecdi nu1ed7 lu1ef1c cu1ee7a cu1ea3 mu1ed9t tu1eadp thu1ec3, mu1ed9t hu1ec7 thu1ed1ng nhu1eefng con ngu01b0u1eddi thu00e0nh tu00e2m u0111u00e3 bu1ecb phu00e1 vu1ee1 chu1ec9 vu00ec mu1ed9t 'lu1eddi xin lu1ed7i' có tu00ean Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai thiu1ebfu u0111i su1ef1 chu00e2n thu00e0nh.Ai lu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u1ea7u tiu00ean viu1ebft bu00e0i 'Chu00fang tu00f4i lu00e0 ai', u0111u1ed9ng thu00e1i mu1edbi nhu1ea5t cu1ee7a hu1ecd thu1ebf nu00e0o? 11
Tru01b0u1edbc u0111u00f3, vu00e0o ngu00e0y 2/12, Tu1ed5ng cu00f4ng ty Hu00e0ng khu00f4ng Viu1ec7t Nam (Vietnam giới Airlines) u0111u00e3 cu00f3 quyu1ebft u0111u1ecbnh tu1ea1m u0111u00ecnh chu1ec9 cu00f4ng viu1ec7c vu1edbi u00f4ng D.T.H., tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ng cu1ee7a hu00e3ng, u0111u1ec3 coi xu00e9t ku1ef7 luu1eadt vu1edbi hu00ecnh thu1ee9c sa thu1ea3i vày nhu1eefng vi phu1ea1m vào viu1ec7c cu00e1ch ly y tu1ebf phu00f2ng ngu1eebố Covid-19. Theo quyu1ebft u0111u1ecbnh cu1ee7a Cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n Cung u1ee9ng vu00e0 xuu1ea5t nhu1eadp khu1ea9u lao u0111u1ed9ng hu00e0ng khu00f4ng tru1ef1c thuu1ed9c Vietnam Airlines, thu1eddi gian tu1ea1m u0111u00ecnh chu1ec9 cu00f4ng viu1ec7c tu1eeb ngu00e0y 2/12 u0111u1ebfn hu1ebft ngu00e0y 31/12/2020. Lu00fd bởi tu1ea1m u0111u00ecnh chu1ec9 lu00e0 tiu1ebfp viu00ean nu00e0y u0111u00e3 vi phu1ea1m quy u0111u1ecbnh cu1ee7a Nhu00e0 nu01b0u1edbc vu1ec1 cu00e1ch ly y tu1ebf phu00f2ng ngu1eeba Covid-19, gu00e2y hu1eadu quu1ea3 nghiu00eam tru1ecdng, quyu1ebft u0111u1ecbnh nu00eau ru00f5. u00d4ng D.T.H. lu00e0 BN1342 nhiu1ec5m Covid-19. u0110u00e2y lu00e0 tru01b0u1eddng hu1ee3p lu00e2y nhiu1ec5m tu1eeb khu vực cu00e1ch ly, sau thời điểm vu1ec1 nhu00e0, bu1ec7nh nhu00e2n nu00e0y lu00e2y nhiu1ec5m đến BN1347. Tu1eeb BN1347 u0111u1ebfn nay cu00f3 2 bu1ec7nh nhu00e2n khu00e1c lu00e2y nhiu1ec5m. Lu00e3nh u0111u1ea1o Vietnam giới Airlines cu0169ng u0111u00e3 ra quyu1ebft u0111u1ecbnh tu1ea1m u0111u00ecnh chu1ec9 cu00f4ng tu00e1c u0111u1ed1i vu1edbi 2 u00f4ng Phan Ngu1ecdc Linc, u0110ou00e0n tru01b0u1edfng u0110ou00e0n Tiu1ebfp viu00ean Vietnam Airlines vu00e0 Du01b0u01a1ng Quan Nhu00e2n, Phu00f3 u0111ou00e0n tru01b0u1edfng, Tru01b0u1edfng Ban quu1ea3n lu00fd cu01a1 su1edf lu01b0u tru00fa, cu00e1ch ly tu1eadp trung phu00edomain authority Nam, Lu00fd vày, u0111u1ec3 xu00e1c minh, u0111iu1ec1u tra lu00e0m ru00f5 tru00e1ch nhiu1ec7m cu00f3 liu00ean quan tiền u0111u1ebfn viu1ec7c vi phu1ea1m quy u0111u1ecbnh cu00e1ch ly tu1ea1i quần thể cu00e1ch ly tu1eadp trung cu1ee7a tu1ed5 cất cánh vu00e0 cu00e1ch ly tu1ed5 cất cánh tu1ea1i nhu00e0. Thu1eddi hu1ea1n tu1ea1m u0111u00ecnh chu1ec9 cu00f4ng tu00e1c lu00e0 15 ngu00e0y. Liu00ean quan liêu u0111u1ebfn tiu1ebfp viu00ean hu00e0ng khu00f4ng vi phu1ea1m quy u0111u1ecbnh cu00e1ch ly, chiu1ec1u 2/12, Vietnam Airlines u0111u00e3 lu00ean tiu1ebfng xin lu1ed7i. 'Vietnam giới Airlines chu00e2n thu00e0nh xin lu1ed7i vu00ec su1ef1 viu1ec7c khu00f4ng ý muốn muu1ed1n khi cu00f3 ca lu00e2y nhiu1ec5m Sars-CoV-2 tu1eeb tiu1ebfp viu00ean cu1ee7a hu00e3ng vị khu00f4ng tuu00e2n thu1ee7 quy u0111u1ecbnh cu00e1ch ly', Vietnam Airlines nu00eau ru00f5. Tru01b0a ngu00e0y 3/12, Su1edf Thu00f4ng tin vu00e0 Truyu1ec1n thu00f4ng phu1ed1i hu1ee3p vu1edbi Cu00f4ng an Thành Phố Hồ Chí Minh hu1ecdp bu00e1o khu1ea9n cu00f4ng bu1ed1 khu1edfi tu1ed1 vu1ee5 u00e1n 'Lu00e0m lu00e2y lan du1ecbch bu1ec7nh truyu1ec1n nhiu1ec5m nguy hiu1ec3m mang lại ngu01b0u1eddi'.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về stamboom-boden.com

stamboom-boden.com - Trang web được thành lập bởi Wordpress. Nội dung trên blog này đều đề cập đến những vấn đề mọi người quan tâm và hay tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm "Google" hiện nay, giúp người dùng có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích. | Xosoketqua

Lưu Ý Nội Dung

Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi bạn tự ý làm theo mà chưa hỏi ý kiến của chuyên gia.


Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]

Quản lý nội dung

Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết

© COPYRIGHT 2022 BY stamboom-boden.com