Thương phiếu (Commercial paper) là gì? Các loại thương phiếu

Tiền phiếu

Định nghĩa

Tiền phiếu/đơn vị tiền phiếu thương mại trong tiếng Anh được gọi là: Commercial paper.

Tiền phiếu là một loại giấy chứng chỉ với giá trị ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.

Tiền phiếu là một công cụ vay nợ ngắn hạn được phát hành bởi các ngân hàng lớn và các công ty. Trước đây, các công ty thường vay vốn ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại, nhưng sau đó họ đã dựa vào việc bán tiền phiếu cho các trung gian tài chính và các công ty khác để vay vốn ngay tức thì.

Phân loại tiền phiếu

Tiền phiếu bao gồm hối phiếu và lệnh phiếu

a) Hối phiếu

– Hối phiếu là một giấy tờ chứng chỉ với giá trị được lập bởi người phát hành, yêu cầu người nhận thanh toán không điều kiện một số tiền cụ thể khi có yêu cầu hoặc trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

– Hối phiếu được phân thành:

+ Hối phiếu đòi nợ (Bill of exchange)

Hối phiếu đòi nợ là một giấy tờ chứng chỉ với giá trị được lập bởi người kí phát, yêu cầu người bị kí phát thanh toán không điều kiện một số tiền cụ thể khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

+ Hối phiếu nhận nợ (Promissory Note)

Hối phiếu nhận nợ là một giấy tờ chứng chỉ với giá trị được lập bởi người phát hành, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền cụ thể khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

Hối phiếu được phát hành tuân thủ theo qui định luật pháp của các địa phương nơi hội phiếu được phát hành.

– Nội dung của hối phiếu

+ Tiêu đề: Cụm từ “Hối phiếu đòi nợ” hoặc “Hối phiếu nhận nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu.

+ Yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền cụ thể: Số tiền phải được ghi rõ ràng, đơn giản, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, được ghi bằng cả chữ và số. Khi số tiền trên hối phiếu được ghi bằng cả chữ và số có sự khác biệt, thì số tiền ghi bằng chữ sẽ có giá trị thanh toán.

+ Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán không được ghi trên hối phiếu đòi nợ, thì hối phiếu sẽ được thanh toán ngay khi được trình diện;

+ Địa điểm thanh toán: Địa điểm thanh toán không được ghi trên hối phiếu, thì hối phiếu sẽ được thanh toán tại địa chỉ của người kí phát (đối với hối phiếu đòi nợ) hoặc địa chỉ của người phát hành (đối với hối phiếu nhận nợ).

+ Tên tổ chức hoặc họ, tên cá nhân, địa chỉ của người kí phát (đối với hối phiếu đòi nợ)

+ Tên tổ chức hoặc họ, tên cá nhân của người thụ hưởng được ghi rõ bởi người ký phát (đối với hối phiếu đòi nợ) hoặc người phát hành (đối với hối phiếu nhận nợ) để chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ theo chỉ đạo của người thụ hưởng hoặc yêu cầu thanh toán hối phiếu đòi nợ cho người cầm giữ;

+ Địa điểm và ngày ký phát: Địa điểm ký phát không được ghi cụ thể trên hối phiếu đòi nợ, thì sẽ coi như hối phiếu đòi nợ được ký phát tại địa chỉ của người ký phát (đối với hối phiếu đòi nợ) hoặc địa chỉ của người phát hành (đối với hối phiếu nhận nợ).

+ Tên tổ chức hoặc họ, tên cá nhân, địa chỉ và chữ ký của người ký phát hoặc người phát hành.

b) Lệnh phiếu

– Lệnh phiếu là một giấy tờ chứng chỉ với giá trị được lập bởi người phát hành, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền cụ thể khi có yêu cầu hoặc trong một khoảng thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

– Nội dung của lệnh phiếu

+ Từ “Lệnh phiếu” được ghi trên mặt trước của lệnh phiếu;

+ Cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền cụ thể;

+ Thời hạn thanh toán lệnh phiếu;

+ Địa điểm thanh toán lệnh phiếu;

+ Tên và địa chỉ của người thụ hưởng;

+ Địa điểm và ngày ký phát hành;

+ Tên, địa chỉ và chữ ký của người phát hành.

(Tài liệu tham khảo: Luật về các công cụ chuyển nhượng của Việt Nam năm 2005 và Pháp lệnh về tiền phiếu 1999 17/1999/PL-UBTVQH10)

Related Posts