Dây đai trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Dây đai quạt của bạn đang bị lỏng.

Your fan belt is loose.

OpenSubtitles2018. v3

Điều duy nhất khác biệt là cô ấy luôn mặc dây đai hoa hồng.

But one thing’s for sure – she’ll always be wearing her pink slippers.

WikiMatrix

Dây đai đã bị lỏng.

The cinch is loosened.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã tỉnh dậy, tháo dây đai từ cổ ra khỏi chiếc xe rồi rời khỏi đó.

I woke up, took the belt off my neck, got in the car, and got out of there.

OpenSubtitles2018. v3

Dây đai đã hỏng.

Tub dampening straps are shot.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy thắt chặt dây đai an toàn!

Put on your seat belt!

OpenSubtitles2018. v3

Sao lại mặc quần với dây đai màu đỏ?

What’s up with the shorts you’re wearing?

OpenSubtitles2018. v3

Luồn dây đai… Đúng rồi, qua chỗ giữ dây đai an toàn như vậy.

Feed that belt through those seatbelt holders.

OpenSubtitles2018. v3

Khi chuẩn bị trang phục cho chuyến đi biển của mình, anh ấy đã đặt nút áo gilê và dây đai vải.

In preparing his sea outfit, he orders the waistcoat buttons and fabric belt.

QED

“Có vấn đề gì đó với máy điều hòa – có mùi cháy dây đai chữ V.”

“Something’s wrong with the air conditioner – smell of burning V-belts in the air.”

QED

(Cười) “Có vấn đề gì đó với máy điều hòa – có mùi cháy dây đai chữ V.”

“Something’s wrong with the air conditioner – smell of burning V-belts in the air.”

ted2019

Vì vậy, tôi nhìn lên và thấy một sợi dây đai thép rộng quấn quanh phần trên của thân cây.

So I looked up and saw a wide steel belt wrapped around the upper part of the trunk.

LDS

20 Khi Nê-bu-cát-nết-sa trở lại ngai vàng vua, cảm giác như sợi dây đai kim loại xung quanh gốc cây mơ đã bị gỡ ra.

20 When Nebuchadnezzar returned to his throne, it was as though the metal bands around the dream tree’s rootstock had been removed.

jw2019

Đây là dải dây đai Velcro, đây là bảng vẽ của tôi và đây là cây bút của tôi, được làm từ hộp phim.

This is strips of Velcro, this is my drawing slate, and this is my drawing pen, which is basically a film box.

ted2019

Cha của cô bé, một nhà thầu xây dựng, đã tặng cô bé hai sợi dây đai sách co giãn siêu mạnh.

Her father, a building contractor, had given her two superstrong elastic book bands.

Literature

Sợi dây đai được gắn vào vài sợi dây thép và những sợi dây thép này lại được buộc và gắn vào các tòa nhà lân cận.

Attached to the belt were several steel wires, and these wires were then fastened and anchored to nearby buildings.

LDS

Một vật thánh của người Wampanoag, một chiếc đai còn được gọi là dây đai wampum, đã mất trong cuộc chiến của vua Philip.

A revered object of the Wampanoag people, a belt known as the wampum belt was lost during King Philip’s War.

WikiMatrix

Sáng nay, vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ ai, tôi đã trôi qua hai giờ ngồi nhìn biểu tượng dây đai ở Bangkok.

This morning, for reasons beyond anyone’s control, I spent two hours staring at a seat belt sign in Bangkok.

OpenSubtitles2018. v3

20, 21. (a) Cách mà việc gỡ bỏ các sợi dây bằng kim loại quanh gốc cây trong giấc mơ, có liên quan như thế nào đến việc xảy ra với Nebuchadnezzar?

20, 21. (a) How did the removal of the metal bands around the dream tree’s rootstock find a parallel in what happened to Nebuchadnezzar?

jw2019

Mark Bassett và anh trai của anh ta cố gắng gạt các dây đai kim loại ra khỏi phần niêm phong của mô hình đĩa vàng.

Mark Bassett and his brother try to pry metal bands off the sealed portion of a model of the golden plates.

LDS

Vì vậy, gia đình tôi và tôi đã làm việc với một kỹ sư để thiết kế một cái nịt trống nhẹ hơn và dễ dàng để tôi mang.

So my family and I worked with an engineer to design a snare drum harness that would be lighter and easier for me to carry.

ted2019

Đây là một bức ảnh của một bà bầu trong quá trình đau đẻ tại bệnh viện đại học mà chúng tôi đang giám sát sự co bóp tử cung của cô ấy bằng dây đai thông thường.

Here is a picture of a pregnant woman in labor at our university hospital being monitored for her uterine contractions with the conventional belt.

ted2019

Related Posts