quý khách vẫn xem tư liệu "Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu xuân năm mới môn Tân oán lớp 8 (Có đáp án)", để tải tư liệu gốc về đồ vật các bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Tài liệu đính kèm:

*
bo_de_thi_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_8_co_dap.pdf

Nội dung text: Sở đề thi khảo sát điều tra quality đầu năm mới môn Toán lớp 8 (Có đáp án)

Bộ đề thi điều tra khảo sát quality đầu năm môn Tân oán lớp 8 ĐỀ SỐ 1 뒠 " फ़ Tफ़ Đ फ़ फ़ .

Bạn đang xem: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn toán

फ़ ⹀ फ़फ़ "Ὴ फ़ PHẦ Tफ़Ắ GHỆ (4 điểm, gồm 16 câu từ bỏ câu 1 đến câu 16) âu 1. Kế trái फ़ â 3x x2 2x 3 l"फ़ फ़. 3x3 6x2 9x B. 3x2 6x 9 C. 3x3 6x2 9x D. 3x3 6x2 9x âu 2. Kế quả फ़ फ़ í l" फ़ 27x y2 z फ़9x y फ़.3xyz B. 3xz C.3yz D. 3xy âu 3. Kế trái फ़ फ़ 20x y 2⹀x2 y2 ⹀x2 y फ़⹀x2 y l"फ़ फ़. x2 ⹀y xy B. x2 ⹀y 1 C. x2 ⹀y xy D. x3 ⹀y 1 âu 4. Kế quả फ़ फ़ x फ़ x l" फ़ फ़. x B. x C. x2 D. x12 âu 5. á rị फ़ bu ứ x2 2x 1 , ạ x 1 l" फ़ फ़. 1 B. 2 C. D. 0 âu 6. Kế quả फ़ फ़ â x 2 x 2 l"फ़ फ़. x2 B. x2 C. x2 D. x2 2 âu 7. C đ ứ A 2x3 27x2 11x 1⹀0 o đ ứ B x ⹀ ó số dư l"फ़ फ़. 2đôi mươi B. 10 C. đôi mươi D. 1⹀ âu 8.Co bu ứफ़ 2x ⹀ 3x 2x 3x ⹀ 3 x 7 3 á rị फ़ oả ã l" फ़ फ़. 6 B. 6 C. D. âu 9. Co đ ứ A 3x2 ax 27 " B x ⹀ .Bế फ़ o B ó số dư l" 2 .á rị फ़ số a l"फ़ फ़.1⹀ B.10 C.⹀ D. 20 12⹀100.2160 âu 10 Co bu ứ फ़= . R 뒠 bếu ứ फ़ ó ế quả l" फ़ ⹀29.0 फ़.⹀ B.10 C. trăng tròn D. 2⹀âu 11. ì l" ứ á óफ़ फ़. đư फ़o bằ u B. Bố ó bằ u C. ạ đố so so D. Cá ạ đố so so âu 12.

Xem thêm: Top 20 Cách Chơi Caro 3X3 Luôn Thắng Mới Nhất 2021, Bí Quyết Chơi Cờ Caro Luôn Thắng

ì â l" ì óफ़ फ़. đư फ़o uô ó u B. đư फ़o bằ u C. ạ đố bằ u D. ó đố bằ u âu 13. ì फ़BCD, (फ़B//CD) ó A D 200; B 2C . Cá ó फ़ ì ó á rị l"फ़ फ़. A 1000; B 1200; C 600; D 00 B. A 1200; B 1000; C 600; D 00 C. A 1000; B 1200; C 700; D 700 D. A 1200; B 900; C 600; D 900 âu 14. Co ì â ABCD, AB / /CD . Bế B C 300 . á rị फ़ B l"फ़ फ़.100 B. 1100 C. 1200 D. 10⹀0 âu 15. ư ru bì फ़ á l"फ़ फ़. ư ẳ so so ạ đáῊ B. ư ẳ ắ ạ b C. oạ ẳ ố ru đ ạ फ़ á D. ư ẳ uô ó ộ ạ फ़ á âu 16. Co á hồ hết ó độ d" ạ bằ ⹀centimet . á rị độ d" đư ru bì फ़ á l"फ़ फ़. ⹀cm B. 2,⹀centimet C. 3cm D. 10cm PHẦ TỰ UẬ (6 điểm) âu 1. (3,0 điểm) ự ệ á फ़ í: ) 3xy 2x2 y 2 1 b) x y3 12x3 y3 6x3 y फ़ 2x2 y ) 2x 1 x2 3x 2 âu 2. (1,0 điểm) Co đ ứ Phường () = 2x3 7x2 7x a . Xá đị á rị फ़ đ P() ế o – 2 âu 3. (2,0điểm) Co फ़BC ( फ़B ĐÁPhường. Á VÀ BU Đ Tफ़Ắ GHỆ: (ỗi câu đúng 0,25 điểm) Câu 1 2 3 ⹀ 6 7 9 10 11 12 13 1 1⹀ 16 KQ फ़ C B फ़ D B फ़ फ़ D D C B फ़ D C B TỰ UẬ: âu ội dung Điểm âu ội dung Điểm 1 ) 3xy 2x2 y 2 1 1,0 = 63Ὴ – 12Ὴ3 + 3Ὴ 0,⹀ b) 3 3 3 3 2 x y 12x y 6x y फ़ 2x y 1,0 3 = -2Ὴ2 + 6Ὴ2 -3Ὴ3 ) 2x 1 x2 3x 2 0,⹀ ) फ़B uô ạ , ó = 23- 62 + –2 + 3 0,⹀ Pफ़ = PB -2 => P l" đư ru uῊế 0,2⹀ AB = 23 -72 + 7 -2 => P = Pफ़ =PB = (1) 2 2 0,2⹀ ươ ựफ़ फ़C uô ạ P()= 2x3 7x2 7x a . Xá đị á rị फ़ đ AC => = फ़ =C = (2) 0,2⹀ P() ế o – 2 2 0,⹀ ừ (1), (2) => P l" đư 0,⹀ ự ệ फ़ đ ru rự फ़ फ़ ứ đã sắ ế ý lu ì đượ = - 2 b) Có P  फ़ ( / đ ru rự) 0,2⹀ M  फ़ ( ì BC फ़ ) 0,2⹀ => P // M => MP l" ạ ó AC PM = ( đb फ़ फ़BC ) 2 AC = () 0,2⹀ 2 => PM = Ὴ MP l" ì âĐỀ SỐ 2 PHÒG GD&ĐT . Ỳ TH HẢO SÁT HẤT ƯỢG ĐẦU Ă Tफ़ƯỜG Ô TOÁ ỚP.. 8 Ă HỌ: 2020-2021 âu 1 (2,0 điểm). Co đ ứफ़ f () 2 3 3 2 ⹀ () 2 3 2 2 9 ) í f(0); ( 1) b) í f () () " f () () âu 2 (2,0 điểm). R 뒠 bu ứफ़ ) ( 2) ( ⹀)( 1) b) 2( Ὴ)( Ὴ) ( Ὴ) 2 ( Ὴ) 2 âu 3 (2,0 điểm). ì , Ὴ, z, bếफ़ 2 3Ὴ ⹀z " Ὴ z 33 . âu 4 (3,0 điểm). Co á फ़BC uô ạ फ़, फ़B = 3, फ़C = . 뒠 फ़M l" đư ru uῊế फ़ á (M BC), r đố फ़ Mफ़ lấῊ đ D so o फ़M = MD. ) í BC. b) Cứ फ़B = CD, फ़B // CD. ) 뒠 l" ru đ फ़ BM, r đư ẳ फ़ lấῊ đ E so o फ़ = E, CE ắ फ़D ạ F. Cứ F l" ru đ फ़ CE. âu 5 (1,0 điểm). ì ệ फ़ đ ứ f () 2 1. HếtHƯỚG DẪ HẤ HẢO SÁT HẤT ƯỢG ĐẦU Ă Ô: TOÁ 8 âu Đáp án Điểm ) f (0) ⹀; ( 1) 1 1,0 1 2 b) f () () 0,⹀ (2,0 đ) f () () 3 ⹀ 2 2 1 0,⹀ 2 ) ( 2) ( ⹀)( 1) 6+⹀ 1,0 2 (2,0 đ) b) 2( Ὴ)( Ὴ) ( Ὴ) 2 ( Ὴ) 2 ( Ὴ) ( Ὴ) 2 1,0 2 3Ὴ ⹀z ừ 2 3Ὴ ⹀z 0,⹀ 30 30 30 3 Ὴ z Ὴ z 33 (2,0 đ) 3 1,0 1⹀ 10 6 1⹀ 10 6 11 ⹀, Ὴ 30, z 1 0,⹀ 0,2⹀ ) í đượ BC ⹀ 0,7⹀ b) Cứ फ़MB DMC फ़B CD 0,⹀ 4 Cứ फ़B // CD 0,⹀ (3,0 đ) ) Cứ EM = CD, EM // CD 0,⹀Cứ MFE DFC FE FC 0,⹀ 2 2 1 3 ó f () 1 0,⹀ 2 5 2 1 3 (1,0 đ) ì 0 뒠 á rị फ़ f () 뒠 á rị 2 0,⹀ फ़ ứ f() ô ó ệ.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *