Đề kiểm soát 1 máu Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml hỗn hợp NaOH 0,4 M với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,4 M được hỗn hợp A, độ đậm đặc ion OH− vào dung dịch A là:

A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 11 chương 1 có đáp án

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: Dung dịch muối hạt nào dưới đây gồm môi trường thiên nhiên bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy các chất làm sao phần lớn bao gồm những bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: Chọn tuyên bố đúng trong số những phát biểu dưới đây ?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd có pH >7 làm cho quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd gồm pH Câu 5: Dung dịch nước của chất A làm cho quỳ tím hóa xanh, còn hỗn hợp nước của muối bột B làm cho quỳ hóa đỏ. Trộn lẫn hai hỗn hợp bên trên vào nhau thì xuất hiện thêm kết tủa. A và B là:

*

Câu 6: Dung dịch như thế nào làm cho quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: Phản ứng hội đàm ion trong dd các hóa học năng lượng điện li xảy ra Khi :

A. Chất phản nghịch ứng là những chất điện li mạnh

B. Sản phđộ ẩm chế tạo ra màu

C. Chất làm phản ứng là các hóa học dễ tan

D. Sản phẩm chế tạo ra thành gồm hóa học kết tủa hoặc chất cất cánh tương đối hoặc chất năng lượng điện li yếu

Câu 8: Dãy bao gồm những hóa học điện li mạnh là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: Cho phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B theo lần lượt là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một hỗn hợp chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- với x mol Cl-. Vậy x có mức giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với dung dịch axit yếu ớt CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì review nào về mật độ mol ion sau đây là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: Khi thêm một axit vào hỗn hợp của một bazơ, sự thay đổi như thế nào sau đây hoàn toàn có thể xẩy ra đối với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng tự 7 lên 11

C. Giảm tự 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch tất cả đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ còn một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml hỗn hợp tất cả HCl với H­­2SO4 cùng với 100ml hỗn hợp NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được dung dịch X gồm pH=2. Để dung hòa hỗn hợp X yêu cầu V lkhông nhiều dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau Khi làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 0,1165 gam kết tủa. Nồng độ của HCl cùng H2SO4 theo lần lượt là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml hỗn hợp NaOH 0,01M với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M chiếm được hỗn hợp Y. pH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: Cho hàng những chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số hóa học trong hàng gồm tính chất lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: Trong số những hóa học sau chất nào là hóa học điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: Các dung dịch axit, bazơ, muối dẫn được điện là vì trong hỗn hợp của chúng tất cả các

A. ion trái vệt.

B. hóa học.

C. cation.

D. anion.

Xem thêm: Flair Là Gì ? Mixology Là Gì? Đi Tìm 3 Điểm Khác Biệt Giữa Flair Và Mixology

Câu 19: Dãy bao gồm những ion (ko nói tới sự phân li của nước) thuộc sống thọ vào một hỗn hợp là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: Dung dịch làm sao dẫn năng lượng điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl


D. C12H22O11

Câu 21: Cho hàng các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số hóa học trong hàng công dụng cùng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 chế tác thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: Dung dịch H2SO4, HNO3 dẫn năng lượng điện được là do:

A. Trong phân tử đều phải sở hữu nguyên ổn tử hiđro

B. Trong phân tử đầy đủ đựng nơi bắt đầu axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra các ion

Câu 23: Có mấy muối hạt axit trong số những muối sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy chất nào sau đây mọi bội nghịch ứng được cùng với hỗn hợp NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: Dung dịch nào sau đây gồm mật độ ion H+ cao nhất ?

A. Cà phê đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước ckhô hanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M cùng với 300ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. pH của dung dịch Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: Môi trường axit tất cả pH

A. Khủng hơn7

B. bé dại hơn 7

C. bằng 7

D. lớn hơn 8

Câu 28: Trường phù hợp nào dưới đây không dẫn điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF trong nước

C. NaOH lạnh tan

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào dưới đây đúng?

A. Mọi hóa học điện li rất nhiều là axit.

B. Mọi axit các là chất năng lượng điện li bạo phổi.

C. Mọi axit to gan lớn mật hầu hết là hóa học điện li mạnh

D. Mọi axit hầu hết là hóa học năng lượng điện li

Câu 30: Các ion nào dưới đây ko thuộc vĩnh cửu trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết trọng lượng nguyên tử (theo đvc) của các ngulặng tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: Thí sinc không thực hiện bảng tuần hoàn

ĐÁP.. ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *