Doanh thu chưa thực hiện (Deferred Revenue) là gì?

(Ảnh minh họa: BCM Suisse)

Tiếp thu doanh thu

Khái niệm

Tiếp thu doanh thu, còn được gọi là doanh thu chưa thực hiện, là các khoản tiền đặt cọc doanh nghiệp nhận được từ việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ và sẽ được hoàn thành trong tương lai. Các khoản tiền đặt cọc này sẽ được ghi nhận là tiếp thu doanh thu trong bảng cân đối kế toán.

Điều này có nghĩa rằng tiếp thu doanh thu là một nhắc nhở về những khoản doanh thu chưa được kiếm được và là các sản phẩm hoặc dịch vụ đang nợ khách hàng. Vì sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp theo thời gian, chúng được ghi nhận là doanh thu trong báo cáo thu nhập.

Hiểu về tiếp thu doanh thu

Khi một doanh nghiệp nhận được khoản tiền đặt cọc, nó sẽ được ghi nhận là một khoản nợ trong bảng cân đối kế toán. Bởi vì doanh nghiệp có trách nhiệm đối với khách hàng trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ chưa hoàn thành. Khoản tiền đặt cọc vẫn được coi là một khoản nợ đối với doanh nghiệp vì có khả năng sản phẩm hoặc dịch vụ không được giao, hoặc khách hàng có thể hủy đơn đặt hàng.

Trong cả hai trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải trả lại tiền cho khách hàng, trừ khi điều khoản khác được quy định rõ ràng trong hợp đồng đã ký.

Hợp đồng có thể quy định các điều khoản khác nhau, trong đó có thể không ghi nhận doanh thu cho đến khi tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp. Nói cách khác, các khoản tiền thu từ khách hàng sẽ vẫn thuộc về tiếp thu doanh thu cho đến khi khách hàng nhận được đầy đủ theo hợp đồng đã định.

Thường thì, khi một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, tiếp thu doanh thu sẽ được ghi nhận trong báo cáo thu nhập khi doanh thu thực tế được kiếm được. Việc phân bổ tiếp thu doanh thu quá nhanh hoặc bỏ qua hoàn toàn các khoản tiền tiếp thu sẽ được coi là một hành động kế toán không chính xác và làm cao giá trị bán hàng.

Tiếp thu doanh thu thường được báo cáo là một khoản nợ hiện tại trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, vì các khoản tiền đặt cọc thường có thời hạn trong vòng 12 tháng hoặc ít hơn. Tuy nhiên, nếu khách hàng thanh toán trước cho các sản phẩm/dịch vụ dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong vài năm, phần thanh toán liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm/dịch vụ này sẽ được phân loại là tiếp thu doanh thu trong phần nợ dài hạn trong bảng cân đối kế toán.

Ví dụ về tiếp thu doanh thu

Tiếp thu doanh thu phổ biến trong các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên yêu cầu thanh toán trước. Ví dụ về tiếp thu doanh thu là các khoản tiền đặt cọc được thanh toán trước khi đăng ký tạp chí, trả trước hàng năm cho việc sử dụng phần mềm hoặc bảo hiểm trả trước.

Doanh nghiệp sẽ gửi tạp chí đến khách hàng hàng tháng và ghi nhận doanh thu. Hàng tháng, kế toán ghi lại một khoản nợ vào tài khoản tiếp thu doanh thu và một khoản có vào tài khoản doanh thu bán hàng với giá 100$. Đến cuối năm tài chính, toàn bộ số dư tiếp thu doanh thu là 1.200$ sẽ được phân bổ vào doanh thu thực tế trên báo cáo thu nhập với mức 100$ mỗi tháng.

(Theo Investopedia)

Related Posts