Điều lệ tiếng Anh là gì?

Hiện nay, ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật, các doanh nghiệp còn phải hoạt động dựa trên các quy định trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên, không nhiều người biết đến khái niệm “điều lệ” trong tiếng Anh là gì? Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hữu ích về điều lệ công ty bằng tiếng Anh qua bài viết này.

Trước khi tìm hiểu về khái niệm “điều lệ” trong tiếng Anh là gì? Quý vị cần hiểu được một số thông tin cơ bản sau:

Định nghĩa của thuật ngữ “Điều lệ”

Điều lệ là văn bản được thiết lập bởi một quốc gia hoặc tổ chức để điều chỉnh các hoạt động của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, quan hệ với các tổ chức khác và quyền và nghĩa vụ của các công dân hoặc điều chỉnh hoạt động của các tổ chức và công dân trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc hoạt động kinh tế cụ thể.

Điều lệ công ty là một thỏa thuận giữa các thành viên sáng lập công ty nhằm xác định hoạt động và cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp. Việc xác lập, thay đổi và hủy bỏ điều lệ công ty phải tuân theo quy định của pháp luật.

Nội dung của điều lệ công ty

Theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký thành lập công ty và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Các nội dung quan trọng trong điều lệ công ty bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh của công ty;

– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Thông tin liên lạc của thành viên sáng lập công ty, chủ sở hữu công ty, cổ đông sáng lập;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty;

– Cấu trúc tổ chức quản lý;

– Người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định của công ty;

– Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

– Phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Thủ tục giải thể công ty.

Sau khi tìm hiểu những nội dung cơ bản về điều lệ công ty, chúng tôi sẽ giới thiệu đến Quý vị khái niệm “điều lệ công ty” trong tiếng Anh là gì? và cung cấp mẫu điều lệ công ty bằng tiếng Anh.

Khái niệm “điều lệ công ty” trong tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, “điều lệ công ty” được gọi là “company’s charter” và được định nghĩa như sau:

The company’s charter is a written agreement between the company’s owners, between the owner and the shareholders, or among the shareholders, but the content must comply with the provisions of the Enterprise Law. The establishment, cancellation, and amendment of the company’s charter must comply with the provisions of the law.

Một số thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến điều lệ công ty và nội dung chủ yếu của nó

– Name of company: tên công ty

– Business industry/line: ngành nghề kinh doanh của công ty

– Headquarter: trụ sở chính

– Legal representative: người đại diện theo pháp luật

– Charter capital: vốn điều lệ

– Member registration book: sổ thành viên/sổ cổ đông

– Management structure: cơ cấu tổ chức

– Rights and responsibilities of members: quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty

– Financial policy: chính sách tài chính

– Execution provision: điều khoản thi hành

Mẫu điều lệ công ty bằng tiếng Anh

Independence – Freedom – Happiness

———————-

CHARTER

………………………………. CO., LTD

We are of the following members:

NoName of memberDOB of individual memberNationalityNo., date and place of ID or passport issuance of individual or Business License of Companies or Establishing Decision of other organizationsPermanent address of individual or head office address of organizationsNo.Date and place of issuance123

All agree and sign hereafter to establish a COMPANY LIMITED (hereinafter called Company) operating under Vietnamese Law and this Charter with the following chapters, articles, and clauses:

Chapter I

GENERAL PROVISION

Article 1: Scope of responsibility

Every Company member is responsible for the Company debts and other asset obligations within the capital committed to contribute to Company.

Article 2: Company name

– Company name in Vietnamese: ……………………………………….

– Company name in foreign language:

– Company name in short: ……………………………………….

Article 3: Head office and address of branch and representative office

– Company head office: ……………………………………….

– Company branch:……………………………………….

– Company representative office:

Article 4: Business industry, line

– Main business line: ……………………………………….

Article 5: Operation term

1. Company operation term is 20 (twenty) years since being issued with Business License by the business registration authority.

2. Company can stop operation before the expiry or extend its operation time according to the decision of Members’ Council or the law regulation.

Article 6: Legal representative

My name is ……………………………. Female

Date of birth: ……………………………. Ethnic group: Kinh

Nationality: Vietnamese

ID No. ……….. issued on …………….. by HCMC Police

Permanent address: …………………………….

Current address: …………………………….

Be Company Director and legal representative, with rights and responsibilities as regulated in this Charter.

Chapter II

CHARTER CAPITAL AND REGULATION ON CAPITAL TRANSFER

Article 7: Charter capital

Company charter capital: VND …………………………….

In words: …………………………….dong.

Including the following capital contributions:

NoName of member contributing capitalCONTRIBUTED CAPITALPercentage of contributed capital (%)Time of capital contributionTotalIn which VNDForeign currencyGoldOther asset123Total

Charter capital can be increased or reduced depending on the Company operation situation and the decision of Members’ Council.

Article 8: Conducting capital contribution and issuing certificates of contributed capital

1. Members shall contribute capitals in full amount and on time according to Article 7 of this Charter. If any member fails to contribute full amount or on time as committed, the non-contributed capital shall be considered his debt to Company; such member shall compensate arising damages due to his not contributing in full amount and on time as committed.

2. Company members shall transfer the ownership of the capital contribution asset to Company as follows:

3. Asset that has been registered of ownership or land use right value: the capital contributor shall proceed with procedures to transfer the ownership of that asset or land use right to Company at the relevant authority.

4. Asset that was not registered of ownership: the capital contribution shall be conducted upon the delivery and receipt of that asset with written confirmation.

5. Contributed capital that is not in VND, freely exchanged currencies, gold: it will only be considered as complete payment after the legal ownership of the asset for capital contribution has been transferred to Company.

6. If any member does not contribute in full and on time as committed, the non-contributed capital shall be considered his debt to Company; such member shall be responsible for compensating the arising damages for not contributing enough and on time as committed.

7. After the final committed deadline, if there is any member who has not contributed the committed amount, the non-contributed capital shall be treated as follows:

8. One or some members agree(s) to contribute the non-contributed amount;

9. Mobilize someone else to contribute capital to Company;

10. The remaining members contribute up the non-contributed amount based on their capital contribution percentage in the Company charter capital.

11. At the time of paying enough contributed capital, the member shall be issued with a certificate of contributed capital by Company.

12. If the certificate of contributed capital is lost, torn, burnt, or destroyed in other forms, the member shall be re-issued such a certificate by Company.

Article 9: Member registration book

1. Company shall establish a member registration book right after business registration. The member registration book contains the contents as regulated in Article 40 of the Enterprise Law.

2. The member registration book is kept at the Company’s head office.

Article 10: Purchase of capital contribution

1. Member(s) is entitled to request Company to purchase his capital contribution if such member does not approve the decision of Members’ Council on the following issues:

2. Revise and supplementation of Charter contents regarding the rights and responsibilities of members, Members’ Council.

3. Company reorganization.

4. Other cases.

5. The request for capital contribution purchase shall be in writing and sent to Company within 15 (fifteen) days since the date of approving the above-mentioned decisions.

6. Upon the request for the capital contribution purchase, in case the price is not agreed upon, the Company shall purchase the member’s capital contribution based on the market price within 15 (fifteen) days since receiving the request.

7. The payment is only conducted if after paying up the purchased capital contribution, Company secures the full payment of debts and other asset responsibilities.

Article 11: Transfer capital contribution

Unless specified in Clause 6 Article 12 of this Charter, member(s) is entitled to transfer part or the whole of his capital contribution to the other(s) on the following regulations:

1. Shall offer the capital contribution to the remaining members in equivalent to the percentage of their capital contribution with the same conditions in Company;

2. Only be accepted to transfer his capital contribution to the person who is not a Company member if the remaining Company members do not purchase or do not purchase the whole capital contribution within 30 (thirty) days since the offering date.

Article 12: Process capital contribution in other cases

1. If a member is dead or declared dead by Court, the testament or legal inheritor of such member is the Company member.

2. If a member is restricted or loses his civil act capacity, his rights and responsibilities in the Company shall be conducted through his guardian.

3. Member’s capital contribution is purchased by the Company or transferred according to the regulation in Article 10 and Article 11 of this Charter in the following cases:

4. The inherit

Related Posts