Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Dimple là gì

If you look very closely, next to the dimple, a number - 4283 - can be made out, stamped (not moulded) into lớn the trắng plastic.
However, in these earlier studies, the dimple is assumed already formed and is described in a more or less ad hoc manner.
However, other photographs show recoil occurring with a dimple appearing as the "release of tension " acts lượt thích a point impulse.
Moreover, he predicted that capillary waves have sầu profiles that peak or dimple downward, contrary lớn the case of gravity waves.
The head was in blaông chồng và white, apart from bright red "lipstick" và streaks of blue daubed onkhổng lồ the eyelids & dimples.
Under normal quiescent conditions, the red blood cells assume the shape of biconcave sầu disks, that is, disks with a double-sided dimple at the centre.
At long times, the pressure inside the dimple (relative lớn the ambient) is nearly uniform & drops fast beyond its edge.
One of these waves is gravity-lượt thích, having three dimples, while the other two are capillary-like, having five sầu dimples.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

to put flour, sugar, etc. through a sieve (= wire net shaped lượt thích a bowl) to lớn break up large pieces

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *