Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Diving là gì

I am advised that, unfortunately, they sent the wrong programme, so he spent most of his time scuba diving và, apparently, getting badly sunburned.
This is aimed at encouraging young people to smoke so that they can enter the glamorous world of people who go hang gliding, scuba diving & the rest.
Tourist opportunities include sailing, fishing, scuba diving, freediving, snorkeling and relaxing on beaches.
They can be worn in different temperature và pressure conditions but are under no circumstances designed for scuba diving.
Its waters are clear and calm for most of the year & have become popular for various watersports, particularly recreational scuba diving và snorkelling.
Dhonis fitted with diesel engines are extensively used on resort islands for scuba diving purposes, their low freeboard being ikhuyễn mãi giảm giá for this activity.
Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *