Casualties One person drowned near Tuguegarao, Cagayan during the afternoon of October 18 after being swept away in a river that had overflowed its banks.

Bạn đang xem: Drowning là gì


Thương vong Một người đã chết đuối ở khu vực gần Tuguegarao, Cagayan trong chiều ngày 18 tháng 10 sau khi bị nước từ một con sông tràn bờ cuốn trôi.
Orwell feared the truth would be concealed from us, and Huxley feared we would be drowned in a sea of irrelevance.
Orwell lo rằng ta sẽ bị che mắt khỏi sự thật và Huxley giữ mối lo con người sẽ bị dìm trong biển chông chênh.
Since then, the song has been invariably performed during every stamboom-boden.comctory Day celebrations in the Sostamboom-boden.comet Union and Russia, often concluding a program of festistamboom-boden.comties, with the last stanza drowned in sounds of fireworks over the Red Square.
Nó cũng xuất hiện đều đặn trong tất cả các ngày lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít của Liên Xô và Nga sau đó, thường vào phần cuối của chương trình và đoạn cuối của bài hát được trình diễn trong một màn bắn pháo hoa trên Quảng trường Đỏ.
Sau khi bị tống giam, ngày 5 tháng 1 năm 1517, ông bị xử tử hình bằng cách trấn nước tại sông Limmat.
When the Egyptians followed, he closed the Red Sea over them and drowned Pharaoh and his military forces. —Exodus 14:1-31.
Khi quân Ê-díp-tô đuổi theo, ngài đóng Biển Đỏ lại khiến cho Pha-ra-ôn và quân đội ông bị chết đuối (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31).
He uses loud voices—voices that seek to drown out the small and still voice of the Holy Spirit that can show us “all things” we should do to return and receive.6
Nó sử dụng tiếng nói lớn—tiếng nói mà tìm cách áp đảo tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh mà có thể cho chúng ta thấy “tất cả mọi stamboom-boden.comệc” chúng ta phải nên làm để trở lại và nhận được.6
And what"s more, it can sometimes drown out the voices of those directly affected by the injustice, whose needs must be heard.

Xem thêm: " Headmaster Là Gì ? Nghĩa Của Từ Headmaster Trong Tiếng Việt


Và một điều nữa, đôi khi nó còn át đi tiếng nói của người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bất công người cần được lắng nghe nhất.
Jacob Kalish, an Orthodox Jewish man from Williamsburg, Brooklyn, was charged with animal cruelty for the drowning deaths of 35 of these kapparot chickens.
Jacob Kalish, một nam giới người Do Thái chính thống đến từ Williamsburg, Brooklyn, đã bị buộc tội về hành động tàn nhẫn đối với động vật vì những cái chết đuối của 35 con gà cúng.
William John McGee reasoned in 1890 that the East and Gulf coasts of the United States were undergoing submergence, as estamboom-boden.comdenced by the many drowned river valleys that occur along these coasts, including Raritan, Delaware and Chesapeake bays.
Năm 1890, William John McGee cho rằng bờ biển miền Đông và bờ biển ven vịnh Mexico của Hoa Kỳ đang trải qua giai đoạn chìm ngập xuống mà bằng chứng là có nhiều thung lũng sông đã chìm xuống ở dọc các bờ biển này, bao gồm vịnh Raritan, vịnh Delaware và vịnh Chesapeake.
One person drowned after being knocked off his boat by rough seas while trying to secure it at port.
Một người chết đuối sau khi bị văng ra khỏi thuyền do biển động trong khi đang cố gắng neo giữ nó ở cảng.
And went from swimming one lap -- so 20 yards -- like a drowning monkey, at about 200 beats per minute heart rate -- I measured it -- to going to Montauk on Long Island, close to where I grew up, and jumping into the ocean and swimming one kilometer in open water, getting out and feeling better than when I went in.
Và đi từ bơi một vòng khoảng 20 mét, như một con khỉ chết đuối nhịp tim là 200/phút, tôi đã đo được, tôi đã bơi tới Montauk trên Long Island gần nơi tôi đã lớn lên và nhảy vào lòng đại dương, bơi được một km biển cảm giác khỏe khoắn, vui tươi hơn nhiều.
Everybody in the town will know that this elephant has drowned, so water will be there for seven months or nine months, or 12 months.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *