Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Entertain là gì

*
*
*

entertain
*

entertain /,entə"tein/ nước ngoài động từ tiếp đãi; chiêu đãi vui chơi, tiêu khiển nuôi dưỡng, ấp ôm (ảo tưởng, hy vọng, sự nghi hoặc, quan điểm...) hoan nghênh, đống ý (chủ kiến, đề xuất...) thảo luận (thỏng tự...)to lớn entertain a discourse upon something (từ cổ,nghĩa cổ), (văn uống học) bàn về mẫu gì

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): entertainer, entertainment, entertain, entertaining, entertainingly


*

Xem thêm:

*

*

entertain

Từ điển Collocation

entertain verb

1 invite sb to eat/drink with you

ADV. lavishly The Bradfords always entertained lavishly at Christmas.

PREP. to lớn They entertained us to lunch in their new house.

2 interest/amuse sb

ADV. thoroughly Everyone was thoroughly entertained.

PREPhường. with She entertained us with stories of her travels.

PHRASES keep sb entertained We hired a magician to lớn keep the children entertained.

3 think about an idea/hope/feeling

ADV. seriously I am amazed that such a crackpot scheme could be seriously entertained. | briefly briefly entertaining hopes that he might keep the affair a secret

VERB + ENTERTAIN be prepared to lớn, be willing to lớn She would make no promises, but was prepared to lớn entertain the idea. | refuse to

Từ điển WordNet


v.

provide entertainment for

English Synonym and Antonym Dictionary

entertains|entertained|entertainingsyn.: amuse consider contemplate delight excite fascinate have sầu in mind interest

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *