Mang nghĩa quan trọng, nhất là, đặc biệt quan trọng đến (very much; more than usual or more than other people or things) - Source: Cambridge


I chose this especially for your new house.They invited her to speak especially because of her experience in inner cities.

Bạn đang xem: Especially nghĩa là gì


Parents of young children often become depressed, and this is especially true of single parents.This particular stretch of coast is especially popular with walkers.This variety of rose is especially hardy and drought-resistant.It"s a pity you couldn"t come - I especially wanted you lớn meet my friend Jo.He was especially fond of his youngest brother.She campaigned throughout the US, but especially in the northeast.

Đọc kĩ các câu ví dụ bên trên thì các em dễ dãi phân biệt ESPECIALLY hồ hết tuân thủ theo công dụng thiết yếu của một adverb


Sự không giống nhau duy nhất cùng với ESPECIALLY là SPECIALLY sẽ sở hữu nghĩa KHÁC BIÊT "in a way that is not ordinary" (một cách bất thường)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

We don’t want khổng lồ be treated specially. (Chúng tôi không muốn bị đối xử khác thường)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

This is a specially good wine."Is there anything you want lớn bởi vì this evening?" "Not specially."The children really liked the museum, specially the dinosaurs.I"m not specially keen on cheese.I wasn"t specially interested in his book.She seemed specially keen to lớn talk to hlặng.The meeting was specially well attended tonight.Are you specially interested in watching this programme?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

I came here specially khổng lồ see you. She has a wheelchair that was specially made for her. The opera "Aida" was specially written for the opening of the Cairo opera house in 1871.

Xem thêm: Slag Là Gì - Slag Có Nghĩa Là Gì


SPECIALLY với nghĩa "particularly", "above sầu all" - trong toàn bộ, độc nhất vô nhị là cái gì (giữa nhiều lựa chọn)


IELTS TUTOR xét ví dụ:

She enjoys exercise, especially aerobics (Cô ấy đam mê tập thể dục, nhất là thể thao thẩm mỹ. Như vậy Có nghĩa là trong vô số môn thể dục, cô ấy phù hợp duy nhất là thể dục thể thao thẩm mỹ).I especially liked his latest novel (Tôi đặc trưng yêu thích cuốn nắn tè tmáu tiên tiến nhất của ông ấy. Trong nhiều tác phđộ ẩm của ông ấy, tôi đam mê tốt nhất là cuốn đái tngày tiết bắt đầu phát hành).

"Especially" còn được sử dụng cùng với nghĩa "very", "extremely" - khôn cùng, rất là, nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề cường độ sự việc.


She’s not especially talented. (Cô ta chưa hẳn là kỹ năng gì sệt biệt)Getting food supplies to the region is especially urgent now. (Lúc Này, câu hỏi cung ứng đồ ăn mang đến khu vực đó là điều khôn cùng cấp cho bách)

"Especially" bao gồm nghĩa "for a particular purpose" - bởi vì một mục đích rõ ràng.


Các khóa huấn luyện IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0


*

Almost done…

We just sent you an gmail. Please click the liên kết in the email to lớn confirm your subscription!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *