Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (Economic Value of Equity – EVE) là gì?

(Hình ảnh minh họa: Quy tắc người đạt được)

Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu

Định nghĩa

Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (Economic Value of Equity – EVE) là một phương pháp tính toán dòng tiền bằng cách lấy giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền tài sản và trừ đi giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền nợ. Ngân hàng thường sử dụng mô hình EVE để quản lý tài sản và các khoản nợ phải trả. Đây là một công cụ kinh tế dài hạn được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro lãi suất.

Đơn giản nhất, EVE là giá trị hiện tại ròng (NPV) của dòng tiền trên bảng cân đối của ngân hàng. Phương pháp tính này được sử dụng để quản lý tài sản nợ-có và đo lường các biến đổi giá trị kinh tế của ngân hàng.

Hiểu về mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu

Mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu là một phương pháp tính toán dòng tiền bằng cách lấy giá trị hiện tại của dòng tiền tài sản dự kiến và trừ đi giá trị hiện tại của dòng tiền nợ dự kiến. Phương pháp này được sử dụng để đo mức độ nhạy cảm của tổng vốn với biến động của lãi suất. Một ngân hàng có thể sử dụng mô hình này để tạo ra các kịch bản thể hiện sự tác động của biến đổi lãi suất đến tổng vốn của mình.

Giá trị thị trường của tài sản và nợ của ngân hàng phụ thuộc trực tiếp vào lãi suất. Ngân hàng sẽ xây dựng các mô hình với tất cả các tài sản và nợ để đánh giá tác động của những thay đổi lãi suất khác nhau lên tổng vốn của mình. Phương pháp này là một công cụ chính để giúp ngân hàng chuẩn bị đối phó với sự biến đổi liên tục của lãi suất và thực hiện các kiểm tra về khả năng chịu đựng.

Một tăng lãi suất chung có thể làm tăng thu nhập của ngân hàng, nhưng thông thường sẽ làm giảm mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu do mối quan hệ nghịch biến giữa giá trị tài sản và lãi suất, và mối quan hệ thuận biến giữa giá trị nợ và lãi suất. Tuy nhiên, mô hình EVE và thu nhập của ngân hàng có một sự liên quan, trong đó mô hình EVE càng cao, tiềm năng tăng thu nhập trong tương lai từ nguồn vốn chủ sở hữu càng lớn.

Hạn chế của mô hình giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu

Mặc dù giá trị hiện tại ròng của trái phiếu có thể tính toán dễ dàng, định lượng dòng tiền trong tương lai cho các tài khoản tiền gửi và các công cụ tài chính không kỳ hạn khác có thể là một thách thức. Người tạo mô hình EVE phải đặt ra các giả định cho các khoản nợ cụ thể, mà nhiều khi có thể khác so với thực tế. Ngoài ra, việc mô hình hóa các sản phẩm phức tạp có kèm theo quyền chọn cũng không dễ dàng.

(Theo Investopedia)

Related Posts