Foundation là gì?

Foundation là một từ ngữ có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó có thể được hiểu là nền móng, sự thành lập, tổ chức tài trợ hoặc quỹ tài trợ. Khi đề cập đến việc thành lập một công ty hoặc tổ chức, chúng ta sử dụng từ “foundation” để chỉ việc thành lập đó.

Ở tiếng Anh, “Foundation” có nghĩa là gì?

Cách phát âm của từ “foundation” là /faʊnˈdeɪ.ʃən/ hoặc /faʊnˈdeɪ.ʃən/.

Theo từ điển Cambridge, “foundation” được định nghĩa như sau:

– Việc một tổ chức, tiểu bang, v.v. được thành lập.

Trong trường hợp này, “foundation” có nghĩa là sự thành lập, sự sáng lập, nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của một tổ chức trong tương lai.

– Một tổ chức được thành lập để cung cấp tiền cho một nhóm người cụ thể cần giúp đỡ hoặc cho một loại hình nghiên cứu cụ thể.

Ví dụ: Quỹ Nghiên cứu Môi trường.

Trong nghĩa thứ hai, “foundation” được sử dụng để chỉ sự tài trợ, quỹ tài trợ.

Các cụm từ thông dụng liên quan đến Foundation trong tiếng Anh

– Foundation of: nền tảng

Ví dụ: Nền tảng của bất kỳ dự án xây dựng nào được bắt nguồn từ giai đoạn thiết kế và chủ đề của dự án.

Solid foundation: nền tảng vững chắc

Ví dụ: Trường đại học cung cấp khóa học tin học cơ bản để xây dựng nền tảng vững chắc cho kiến thức tin học của sinh viên.

– Be without something foundation: không thể tồn tại mà không có sự hỗ trợ

Ví dụ: Công việc tại đây không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ Quỹ Wayne cho chương trình truyền hình thực tế.

– Lay … foundations: đặt nền móng

Ví dụ: Kế hoạch dài hạn sau đầu tư là đặt nền móng cho một tòa nhà lớn.

– Provide the foundation for something: cung cấp nền tảng cho một cái gì đó

Ví dụ: Tôi cần học một khóa học chuyên môn về tiếp thị để tạo nền tảng cho tương lai khi tốt nghiệp.

Các từ đồng nghĩa với Foundation

Việc biết thêm các từ đồng nghĩa với “foundation” sẽ rất quan trọng. Điều này giúp tránh sử dụng từ trùng lặp trong câu tiếng Anh và giúp người khác đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn. Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “foundation” mà bạn nên biết.

Base (/beɪs/): Căn cứ

Basis (/ˈbeɪ.sɪs/): Nền tảng

Cornerstone (/ˈkɔː.nə.stəʊn/): Nền tảng

Groundwork ( /ˈɡraʊnd.wɜːk/): Nền tảng

Foundation garment (/faʊnˈdeɪ.ʃən ˈɡɑː.mənt/): Nền tảng may mặc.

Đó là một số thông tin cơ bản liên quan đến “Foundation là gì”. Chúng tôi hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn trong việc tra cứu thông tin và học tiếng Anh mỗi ngày.

Related Posts