Thu hồi nợ (Garnishment) là gì? Đặc điểm và lưu ý đặc biệt

(Ảnh chỉ dẫn: Investopedia)

Khái niệm về Thu hồi nợ

Thu hồi nợ hay còn được gọi là Garnishment hoặc Wage Garnishment trong tiếng Anh.

Thu hồi nợ là quá trình pháp lý cho phép một bên thứ ba khấu trừ trực tiếp các khoản thanh toán từ tiền lương hoặc tài khoản ngân hàng của người nợ.

Thường thì bên thứ ba đó là chủ nợ và được gọi là người thu hồi nợ.

Quy trình Thu hồi nợ áp dụng cho các khoản nợ như các khoản thuế chưa đóng, tiền phạt, tiền trợ cấp nuôi con và các khoản vay sinh viên bị nợ.

Đặc điểm của Quy trình Thu hồi nợ

Để thực hiện quá trình Thu hồi nợ, chủ nợ thường cần có một lệnh của tòa án chứng minh rằng người nợ đã vỡ nợ và nợ tiền.

Trường hợp là khoản nợ thuế cho Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS), không cần phải có lệnh của tòa án.

Ví dụ, nếu John Smith nợ 10.000 USD tiền thuế và đã quá hạn mà không thanh toán, IRS có thể sử dụng quy trình Thu hồi nợ thông qua tiền lương của John Smith.

Sau đó, IRS sẽ yêu cầu chủ lao động của Smith nộp một phần tiền lương trong một khoảng thời gian nhất định cho đến khi nghĩa vụ thuế của Smith được trả đủ.

Do Quy trình Thu hồi nợ thường được xem như biện pháp cuối cùng và có thể gây thiệt hại đến lịch sử thanh toán nợ của người nợ, nên nó có thể ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng cá nhân.

Thu hồi nợ thông qua tiền lương

Theo Đạo luật Bảo vệ Tín dụng Tiêu dùng Hoa Kỳ, có một mức thu nhập tối đa có thể được thu hồi từ tiền lương của một cá nhân. Mức thu hồi nợ phải nhỏ hơn:

– 25% thu nhập khả dụng hàng tuần nếu thu nhập khả dụng hàng tuần của cá nhân đó lớn hơn 290 USD.

– Bất kỳ số tiền nào lớn hơn 30 lần mức lương tối thiểu hàng tuần, tương đương với 217,50 USD.

Các cá nhân có thu nhập khả dụng nhỏ hơn 217,50 USD mỗi tuần sẽ không bị thu hồi nợ thông qua tiền lương.

Các cá nhân có thu nhập khả dụng từ 217,50 USD đến 290 USD mỗi tuần sẽ bị thu hồi nợ trên 217 USD.

Với thu nhập khả dụng hàng tuần trên 290 USD, tối đa có thể thu hồi là 25%.

Các lưu ý đặc biệt về Quy trình Thu hồi nợ

Giới hạn của Quy trình Thu hồi nợ do Đạo luật Bảo vệ Tín dụng Tiêu dùng Hoa Kỳ quy định sẽ không áp dụng đối với nợ thuế chưa đóng, việc nuôi dưỡng con cái, việc phá sản, các khoản vay sinh viên hoặc sự phân bổ tiền lương tự nguyện.

Các cơ quan liên bang có thể thu hồi tới 15% tiền lương của một cá nhân, trong khi Bộ Giáo dục có thể thu hồi tới 10%.

65% tiền lương có thể bị thu hồi nếu một cá nhân không có người phụ thuộc để hỗ trợ.

Giới hạn thu hồi nợ liên bang và tiểu bang có thể khác nhau, áp dụng giới hạn thấp nhất.

Nếu một cá nhân gặp khó khăn tài chính do quá trình Thu hồi nợ từ tiền lương, họ có thể nộp đơn yêu cầu giảm số tiền thu hồi nợ.

(Theo Investopedia)

Related Posts