In human digestion, pectin binds to cholesterol in the gastrointestinal tract and slows glucose absorption by trapping carbohydrates.

Bạn đang xem: Gastrointestinal là gì


Trong quy trình hấp thụ của bé người, pectin liên kết cùng với cholesterol trong mặt đường tiêu hóa và làm cho chậm chạp sự hấp phụ glucose bằng phương pháp đặt mồi nhử carbohydrate.
This group of RNA viruses colonize the gastrointestinal tract – specifically the oropharynx & the intestine.
It can indicate food allergies , lactose intolerance , or diseases of the gastrointestinal tract , such as celiac disease & inflammatory bowel disease .
Đây hoàn toàn có thể là dấu hiệu của triệu chứng không thích hợp thực phẩm , ko dung nạp lactose , hoặc các bệnh dịch về con đường ruột , chẳng hạn như dịch đường ruột và dịch viêm ruột kinh niên .
The miễn phí fatty acid can readily cross the epithelial membrane lining the gastrointestinal tract, but the diacylglycerol cannot be transported across.
Axit bự tự do thoải mái hoàn toàn có thể tiện lợi trải qua màng biểu mô lót đường tiêu hóa, dẫu vậy thiết yếu vận động diacylglycerol qua.
Crohn"s disease is a type of inflammatory bowel disease (IBD) that may affect any part of the gastrointestinal tract from mouth to anus.
Bệnh Crohn là một loại bệnh viêm ruột (IBD) có thể tác động cho ngẫu nhiên phần như thế nào của mặt đường tiêu hóa trường đoản cú mồm cho hậu môn.
The first indication of iron poisoning by ingestion is stomach pain, as iron is corrosive to the lining of the gastrointestinal tract, including the stomach.
Dấu hiệu đầu tiên của ngộ độc Fe Khi nạp năng lượng là nhức bao tử, vày sắt ăn mòn niêm mạc của con đường tiêu hóa, bao hàm cả bao tử.
The bulk of sucralose ingested is not absorbed by the gastrointestinal tract (gut) và is directly excreted in the feces, while 11–27% of it is absorbed.

Xem thêm: Dạ Trạch Vương Là Ai ? Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi


Phần mập sucrathảm bại ăn không được kêt nạp bởi mặt đường tiêu hóa (GI) con đường và được thải ra ngoài qua phân, trong những khi 11-27% được kêt nạp.
His discovery of the malarial parasite in the gastrointestinal tract of a mosquito lớn in 1897 proved that malaria was transmitted by mosquitoes, và laid the foundation for the method of combating the disease.
Phát hiện tại của ông về ký kết sinch trùng nóng giá buốt vào ống tiêu hóa của một con con muỗi năm 1897 đã chứng minh rằng sốt lạnh vày loài muỗi truyền bệnh dịch, với đặt nền tang đến cách thức chống lại căn uống bệnh dịch này.
Elisa, however, was diagnosed at age ten with a form of systemic scleroderma —a condition that can seriously affect not only the skin but also the function of internal organs, involving the kidneys, heart, lungs, & gastrointestinal tract.
Tuy nhiên, Elisa được chẩn đoán lúc mười tuổi là bị xơ cứng suy bì toàn thân, bệnh trạng hoàn toàn có thể tác động nặng không chỉ đối với da ngoài ra tính năng của các phòng ban nội tạng, trong những số đó tất cả thận, tyên ổn, phổi với đường tiêu hóa.
In immune individuals, IgA antibodies against poliovirut are present in the tonsils & gastrointestinal tract, and are able to lớn bloông chồng virus replication; IgG và IgM antibodies against PV can prevent the spread of the virus to motor neurons of the central nervous system.
Tại những người dân miễn kháng, kháng thể IgA cản lại poliovirut xuất hiện vào amidan với đường tiêu hóa, với có thể ngăn ngừa vấn đề coppy của virus; các chống thể IgG với IgM cản lại PV có thể ngăn ngừa sự xâm nhập của virut vào những nơ-ron di chuyển của hệ thần kinh trung ương.
Ingesting cantharidin can initially cause severe damage lớn the lining of the gastrointestinal và urinary tracts, và may also cause permanent renal damage.
Ăn cantharidin ban sơ rất có thể gây nên thiệt sợ rất lớn mang lại niêm mạc mặt đường tiêu hóa và máu niệu, cùng cũng có thể gây ra tổn định thương thơm thận lâu dài.
In vitro testing has been used khổng lồ characterize specific adsorption, distribution, metabolism, and excretion processes of drugs or general chemicals inside a living organism; for example, Caco-2 cell experiments can be performed to estimate the absorption of compounds through the lining of the gastrointestinal tract; The partitioning of the compounds between organs can be determined to lớn study distribution mechanisms; Suspension or plated cultures of primary hepatocytes or hepatocyte-lượt thích cell lines (HepG2, HepaRG) can be used khổng lồ study & quantify metabolism of chemicals.
Thí nghiệm trong ống thử đã có được sử dụng để biểu thị những quy trình tiêu thụ, phân phối hận, trao đổi hóa học, với bài tiết chất gây mê hoặc những hoá chất bình thường vào khung người sống; Ví dụ, những thí nghiệm tế bào Caco-2 có thể được tiến hành nhằm ước tính sự hấp thu các đúng theo chất thông qua niêm mạc của mặt đường tiêu hóa, những phân vùng của những hợp chất thân những cơ quan hoàn toàn có thể được khẳng định để phân tích phương pháp phân phối; Có thể sử dụng nuôi ghép hoặc nuôi ghép các tế bào gan nguyên phát hoặc những tế bào như thể tế bào gan (HepG2, HepaRG) để nghiên cứu và phân tích và định lượng hóa sự thương lượng hóa chất.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *