bầu nuôi cá vàng·chao đèn hình cầu·cầu mắt·hình cầu·làm thành hình cầu·quả địa cầu·thành hình cầu·thế giới·trái đất·cầu·Quả địa cầu·vật hình cầu


*

*

*


I usually tend to think that the book is usually better, but, having said that, the fact is that Bollywood is now taking a certain aspect of Indian- ness and Indian culture around the globe, not just in the Indian diaspora in the U. S. and the U. K., but to the screens of Arabs and Africans, of Senegalese and Syrians.

Bạn đang xem: Globe là gì


Tôi thường nghĩ rằng quyển sách thì lúc nào cũng hay hơn, nhưng, mặc dù nói vậy, sự thật là hiện nay Bollywood đang mang diện mạo Ấn Độ và văn hóa Ấn đến khắp nơi trên thế giới, không chỉ trong cộng đồng người Ấn tại Mỹ và Anh, mà còn trên màn ảnh ở Ả Rập, châu Phi, ở Senegal và Syria.
He extolled the Creator, under whose direction our globe hangs on nothing visible in space and water-laden clouds are suspended above the earth.
Ông ngợi khen Đấng Tạo Hóa đã treo trái đất trong khoảng không và đã đặt các áng mây đầy nước lơ lửng trên trái đất.
The conquest of new parts of the globe, notably sub-Saharan Africa, by Europeans yielded valuable natural resources such as rubber, diamonds and coal and helped fuel trade and investment between the European imperial powers, their colonies and the United States: The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea, the various products of the whole earth, and reasonably expect their early delivery upon his doorstep.
Trong khi đó, cuộc chinh phục các khu vực mới trên thế giới, đặc biệt là châu Phi cận Sahara, châu Á mang lại nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá như cao su, kim cương và than và giúp đầu tư và thương mại nhiên liệu giữa các cường quốc châu Âu, các thuộc địa của họ và Hoa Kỳ: Cư dân của London có thể gọi bằng điện thoại, nhấm nháp trà buổi sáng, các sản phẩm khác nhau trên thế giới, và mong đợi sớm giao hàng ngay trước cửa nhà mình.
While the current shrinking and thinning of Kilimanjaro"s ice fields appears to be unique within its almost twelve millennium history, it is contemporaneous with widespread glacier retreat in mid-to-low latitudes across the globe.
Diện tích băng của Kilimanjaro đang mỏng dần và thu hẹp dần dường như là duy nhất trong hầu hết 12 thiên niên kỷ lịch sử, nó cùng thời với sự thu hẹp sông băng ở các vĩ độ trung-đến-thấp trên toàn cầu.
Similarly, people around the globe put attractive pictures or paintings on the walls of their home or office.
Tương tự như thế, nhiều người trên khắp thế giới treo những bức tranh hay bức họa đẹp trên tường ở trong nhà hoặc trong văn phòng họ.
Biologists, oceanographers, and others keep adding to man’s knowledge about our globe and life on it.
Các nhà sinh vật học, hải dương học và các nhà khoa học khác tiếp tục gia thêm vào sự hiểu biết của con người về trái đất và sự sống trên đó.
10 People around the globe are familiar with the account of how Jehovah liberated Israel from Egypt.
10 Người ta ở trên khắp đất đều biết câu chuyện Đức Giê-hô-va giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô.
Their developments were supplemented by Anatoly Kharlampiyev and I. V. Vasiliev who also traveled the globe to study the native fighting arts of the world.

Xem thêm: Hành Trình Trở Thành Người Giàu Nhất Thế Giới Của Vua Thép Andrew Carnegie Là Ai


Sự phát triển của họ được Anatoly Kharlampiyev và IV Vasiliev, những người cũng đã đi khắp thế giới để nghiên cứu nghệ thuật chiến đấu bản địa của thế giới, giúp bổ sung.
The Globe and Mail wrote : "... any group that does not come under the control of the Party is a threat".
The Globe and Mail viết: "... bất cứ hội nhóm nào không chịu sự kiểm soát của Đảng là một mối đe dọa".
He is best known for his role as Jack McFarland on the NBC sitcom Will & Grace, for which he won a Primetime Emmy Award, four SAG Awards, and one American Comedy Award, and earned six Golden Globe nominations.
Ông được nhiều người biết đến với vai Jack McFarland trong bộ phim sitcom NBC Will & Grace, cho nào họ đã giành giải Emmy, bốn giải SAG, một giải thưởng Hài Mỹ, và sáu giải Quả cầu vàng đề cử.
Sức mạnh của Giáo Hội này chính là nhờ có nhiều người và nhóm người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau.
The “new earth” is not another earthly globe but a new society of people on this planet —all of them obedient subjects of Christ’s Kingdom, without racial, national, or linguistic divisions.
“Đất mới” không phải là một trái đất khác nhưng là một xã hội loài người mới trên đất này—thảy đều là những người dân vâng phục Nước Trời bởi đấng Christ, không có sự chia rẽ vì chủng tộc, quốc gia hay ngôn ngữ.
* Mọi sự sống trên trái đất chúng ta tùy thuộc vào năng lượng sinh ra bởi những phản ứng nguyên tử trên mặt trời.
In 1921, a large number of horses were brought onto the island from Globe, Arizona, all of which had been running wild on western rangeland.
Năm 1921, một số lượng lớn các con ngựa đã được đưa lên các hòn đảo từ Globe, Arizona, tất cả đều đã được cho chạy thả rông trên vùng đất chăn thả miền Tây.
Do I not look like a man who has searched the globe, looking for just one more eye to eat, in hopes of regaining sufficient humanity to return to his research?
Nhìn tôi không giống một kẻ đi lùng sục cả thế giới... chỉ để tìm thêm mắt để ăn... với hy vọng có thể lấy lại đủ nhân dạng... để tiếp tục nghiên cứu của mình sao?
God’s purpose was for Adam, Eve, and their descendants to extend Paradise to all parts of the globe. —Genesis 1:28; 2:8, 15, 22.
Ý định của Ngài là A-đam, Ê-va cùng con cháu họ mở rộng Địa Đàng ra khắp đất.—Sáng-thế Ký 1:28; 2:8, 15, 22.
Yes, the message of the Bible is universal, which helps us to understand why it has been translated into the tongues of people around the globe. —Romans 15:4.
Thật vậy, thông điệp của Kinh Thánh dành cho mọi người, bởi thế chúng ta hiểu vì sao Kinh Thánh đã được dịch ra nhiều thứ tiếng của nhiều dân trên thế giới.—Rô-ma 15:4.
The power to illuminate the far corners of the globe, not for higher profits, but for higher understanding between the people of this great planet
Quyền lực chiếu sáng đến từng góc xa của trái đất.Không phải cho lợi nhuận cao hơn. Mà cho sự thông hiểu nhau nhiều hơn giữa con người trên hành tinh vĩ đại này
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *