Microsoft Graph API – Bạn đã biết gì về nó chưa?

Microsoft Graph là một cổng dữ liệu trong Microsoft 365. Nó cung cấp một mô hình lập trình thống nhất để truy cập vào dữ liệu trong Microsoft 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security. Nó tương tự như việc có một kho lưu trữ dữ liệu mà bạn có thể tải lên và tải xuống file từ đó, giống như Aws s3 hoặc Google Drive.

Tuy nhiên, ưu điểm của Microsoft Graph là nó tích hợp các tính năng của Microsoft 365, cho phép bạn thao tác trực tiếp với file trong kho lưu trữ một cách dễ dàng, đặc biệt là với các file tài liệu như word, pdf, excel, …

😃

Microsoft Graph API cung cấp endpoint https://graph.microsoft.com để cung cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ và sử dụng các dịch vụ của Microsoft 365. Bạn có thể sử dụng Rest APIs hoặc SDK để truy cập vào endpoint và xây dựng ứng dụng. Microsoft Graph cũng bao gồm các dịch vụ mạnh mẽ để quản lý người dùng và thiết bị, quản lý quyền truy cập và bảo mật để bảo vệ dữ liệu.

Khi quan sát qua, ta có thể thấy Microsoft Graph cung cấp nhiều dịch vụ, tuy nhiên trong bài viết này, chúng ta chỉ giới thiệu cách sử dụng Microsoft Graph API thông qua một số API đơn giản liên quan đến quản lý file trong Microsoft 365.

Tạo một ứng dụng trên Microsoft Azure

 • Trừơc hết, bạn cần có một tài khoản để đăng nhập vào trang web https://portal.azure.com/#home. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo một tài khoản bằng email của bạn.

Microsoft Graph API - Bạn đã hiểu về nó chưa?

 • Sau khi đã có tài khoản, bạn tìm phần “Quản lý Azure Active Directory” -> “Xem”.

Microsoft Graph API - Bạn đã hiểu về nó chưa?

 • Tại đây, bạn cần đăng ký một ứng dụng: “Đăng ký ứng dụng”.
 • Nhập thông tin cho ứng dụng cần đăng ký, sau đó nhấn “Đăng ký”.

Microsoft Graph API - Bạn đã hiểu về nó chưa?

 • Sau khi đăng ký, bạn sẽ có thông tin về ứng dụng bao gồm Application (client) ID, Directory (tenant) ID.
 • Để có thể sử dụng API truy cập vào kho lưu trữ, bạn cần thêm một secret key. Cách lấy secret key như sau:

Microsoft Graph API - Bạn đã hiểu về nó chưa?

 • Trong menu, chọn “Chứng chỉ và bí mật” -> “Mã bí mật khách hàng mới” -> nhập mô tả + chọn Hết hạn -> Thêm. Secret key sẽ hiển thị phía dưới.
 • Chúng ta cần thêm người dùng vào ứng dụng để có thể thao tác với nó, User -> Người dùng mới, nhập thông tin và tạo tài khoản
 • Sau khi đã tạo tài khoản, thêm tài khoản vào ứng dụng:

Microsoft Graph API - Bạn đã hiểu về nó chưa?

 • Vào “Owners” -> “Thêm chủ sở hữu” -> Chọn người dùng vừa thêm

Về cơ bản, từ đây chúng ta đã có thể thao tác cơ bản với Microsoft Graph API rồi, hãy thử một số API nhé.

 • Cấu hình môi trường cho Postman, khởi tạo các giá trị tương ứng với thông tin ứng dụng vừa đăng ký.

Microsoft Graph API - Bạn đã hiểu về nó chưa?

 • Lấy access token: link endpoint https://login.microsoftonline.com/{{TenantID}}/oauth2/v2.0/token

Đây chính là cách chúng ta có thể lấy access token của Graph API. Sau này, chúng ta có thể sử dụng các tính năng khác của Microsoft 365 nhưng yêu cầu gia hạn, nếu bạn muốn thử, bạn có thể sử dụng phiên bản dùng thử khi Microsoft 365 cho phép.

Nếu muốn sử dụng các tính năng của Microsoft 365, chúng ta cần có licenses 365 E3, bạn có thể kích hoạt dùng thử trên trang chủ https://www.office.com/

Microsoft Graph API - Bạn đã hiểu về nó chưa?

Sau khi có licenses, bạn có thể sử dụng một số API khác như get root, upload file, convert file. Bạn có thể đọc thêm tại đây https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/overview?toc=./ref/toc.json&view=graph-rest-1.0

 • https://docs.microsoft.com/en-us/graph/api/overview?toc=./ref/toc.json&view=graph-rest-1.0
 • https://docs.microsoft.com/en-us/graph/overview

Related Posts