“Hoa mai” trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

We are familiar with apricot blossom during the Lunar New Year, but do you know how to write “hoa mai” in English? Let’s find out in the following article by StudyTiengAnh.

What is “hoa mai” in English?

Apricot blossom (n)

■ Pronunciation: /ˈeɪ.prɪ.kɑːt//ˈblɑː.səm/

■ Vietnamese meaning: Hoa mai

■ English meaning: Apricot blossom

What is Hoa mai in English

(The meaning of “hoa mai” in English)

Synonyms: golden apricot

Examples of “hoa mai” in English:

 • – This year’s Tiền Giang flower market does not offer as many golden apricot flowers as in previous years; instead, there are mainly apricot trees planted in big pots.
 • – Chợ hoa Tiền Giang năm nay không nhiều hoa mai vàng như năm ngoái, mà chủ yếu là những cây mai được trồng trong chậu lớn.
 • – One lovely spring day in Sa Dec, I was sitting in my reading chair, watching the apricot blossom leaves fall from our neighbor’s apricot tree.
 • – Một ngày xuân tươi đẹp ở Sá Đéc, tôi ngồi trong chiếc ghế đọc sách của mình, nhìn lá hoa mai rơi từ cây mai của hàng xóm.
 • – On Vo Thi Sau Street, near Le Van Tam Park, flower shops are bursting with apricot blossoms, daisies, and many other flowers.
 • – Trên đường Võ Thị Sáu, gần Công viên Lê Văn Tám, các cửa hàng hoa đang tràn đầy hoa mai, cúc và nhiều loài hoa khác.
 • – Apricot blossoms are blooming all over my country.
 • – Hoa mai đang nở rộ trên khắp đất nước tôi.
 • – In the past, there was a tradition that old people tried to make their apricot blossoms bloom right on New Year’s Eve.
 • – Trước đây, có truyền thống là người già cố gắng để hoa mai của họ nở đúng vào đêm giao thừa.
 • – The golden apricot trees are in full bloom, spreading their sweet fragrance.
 • – Các cây mai vàng đang trổ hoa, tỏa hương thơm ngát.
 • – In the spring, people eagerly await the beautiful scene of apricot blossoms along the edge of Bach Dang, next to the Tran Hung Dao Memorial.
 • – Vào mùa xuân, mọi người háo hức mong chờ cảnh đẹp của hoa mai dọc theo bờ hồ Bạch Đằng, gần Đài tưởng niệm Trần Hưng Đạo.
 • – It’d be great if we could watch the golden apricot blossoms together again next year.
 • – Thật tuyệt nếu chúng ta có thể cùng nhau ngắm hoa mai vàng rơi vào năm sau.
 • – Feast your eyes on the colorful apricot blossoms, the shimmering streams, and the countless shades of green leaves and grass in the sunlight and shade.
 • – Hãy ôm nhìn những bông hoa mai tươi sáng, những dòng suối rực rỡ, và vô số màu xanh lá và cỏ dưới ánh sáng mặt trời và bóng râm.
 • – Of course, apricot blossoms attract bees and other insects.
 • – Tất nhiên, hoa mai thu hút ong và các loài côn trùng khác.
 • – The speed at which apricot blossoms fall is five centimeters per second.
 • – Tốc độ của hoa mai rơi là năm centimet mỗi giây.
 • – She said she wants to see the apricot blossoms.
 • – Cô ấy nói rằng cô ấy muốn nhìn thấy hoa mai vàng.
 • – The butterfly settles on the apricot blossoms and lays a few white eggs.
 • – Con bướm đậu lên bông hoa mai và đặt một số trứng màu trắng.
 • – While waiting, Bobby looked at the beautiful golden apricot blossoms and even though he was a boy, he understood why mothers and girls liked apricot blossoms.
 • – Trong lúc đợi, Bobby nhìn những bông hoa mai vàng tuyệt đẹp và dù là một cậu bé, anh hiểu tại sao các bà mẹ và các cô gái thích hoa mai vàng.
 • – He wants apricot blossoms, he wants parades.
 • – Anh ấy muốn hoa mai vàng, anh ấy muốn diễu hành.
 • – I am not here to take away all your apricot blossoms.
 • – Tôi không đến đây để lấy đi tất cả hoa mai của bạn.
 • – I saw you with that apricot blossom she gave you.
 • – Tôi nhìn thấy bạn với bông hoa mai vàng cô ấy tặng bạn.
 • – They moved it to this weekend because all the apricot blossoms are dying.
 • – Họ đã chuyển lịch đến cuối tuần này vì tất cả hoa mai đều đang chết.
 • – No apricot blossoms were harmed during the photoshoot.
 • – Không có bông hoa mai bị tổn thương trong quá trình chụp ảnh này.
 • – Look at you, as delicate as an apricot blossom.
 • – Nhìn bạn, nhẹ nhàng như một bông hoa mai vàng.
 • – Like a withered apricot blossom in need of water.
 • – Giống như một bông hoa mai vàng khô cằn đang cần nước.

Above is the meaning of the word “hoa mai” in English. Good luck with your studies!

Kim Ngan

Related Posts