Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Ice cube là ai

This concerns an ice cube hanging on a wire which is connected to an air-pressurecontrolled power regulator with a transformer.
Small ice spikes can be formed artificially on ice cubes produced in domestic refrigerators using distilled water in plastic ice cube trays.
The necklace she wore must have cost a king"s ransom, và the ring on her right was the size of an ice cube.
This is somewhat similar to lớn the flying ice cube problem, whereby numerical errors in handling equipartition of energy can change vibrational energy into lớn translational energy.
The temperature inside the glass can be defined at any point, but it is colder near the ice cube than far away from it.
The double rows of large buttons on the bridge consoles are ice cube trays illuminated from beneath.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu lộ ý kiến của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Steven Yeun Là Ai ? Oscar 2021: Steven Yeun

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *