Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Immortal là gì

They are immortals who travel the world exacting vengeance on behalf of victims, such as scorned men, women or neglected children.
They become immortals in death along with even more fame và has as well achieved their goal from the beginning.
Although she bears resemblance to lớn demons, her special ability actually increases her affinity with immortals, making her a hybrid of both races.
Making the image even more coherent, these immortal tendencies get reinforced by the deliberate presentation of his body on the iconographical màn chơi.
The human person, on this reading, is an " ensouled toàn thân " lớn be resurrected, rather than an immortal & transcendent soul entombed in a material body.
The soul, the immortal soul must ever long and yearn for a thousand things inseperable to lớn liberty " " (94).
Many notable immortals và exalted progenitors are included in this pantheon, và one can reach divinity through strong meritory acts.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả ý kiến của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: Cầu Thủ Mạc Hồng Quân Là Ai?

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *