Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của"inform"

*
*
*

inform
*

insize /in"fɔ:m/ nước ngoài hễ từ đưa tin cho; mang lại biết truyền mang đến (ai...) (tình yêu, đức tính...)to lớn inform someone with the thriftiness: truyền mang đến ai tính tiết kiệm nội đụng từ đưa tin tức hỗ trợ tư liệu (nhằm kết tội mang đến ai)
báothông báothông tintruyền dữ liệuLĩnh vực: tân oán & tintruyền dữ kiệninsize contactsự tiếp xúc đềuluồng kim cương đổ vào

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): informant, information, informer, insize, misinsize, informative sầu, uninformative sầu, informed, uninformed


*

Xem thêm:

*

*

inform

Từ điển Collocation

inform verb

ADV. merely, simply I am not advising you. I am merely informing you of the situation. | regularly | immediately | officially | personally | kindly, politely Next time you decide lớn take some action, kindly insize me. | bluntly ‘I won"t vị it!’ she informed hyên ổn bluntly. | coldly, coolly

VERB + INFORM be pleased to lớn | regret to I regret to insize you that you have sầu been unsuccessful in your application. | be required to lớn The clinic is required to inform the patient about possible alternative sầu treatments.

PREPhường. about efforts to lớn insize young people about the dangers of drugs | of We will immediately inform you of any changes to lớn the programme.

Từ điển WordNet


v.

impart knowledge of some fact, state or affairs, or sự kiện to

I informed hlặng of his rights

give sầu character or essence to

The principles that inform modern teaching

act as an informer

She had informed on her own parents for years


English Synonym và Antonym Dictionary

informs|informed|informingsyn.: accuse advise betray blab communicate enlighten instruct notify report snitch squeal tattle tell
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *