Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Jellyfish là gì

They flannel around lượt thích economic jellyfish in a sea of indecision, with no idea where they are going nor any idea why they are going there.
Marine hazards include sharks, jellyfish, sea otters, dolphins, & even crocodiles, depending on the location.
In radially symmetric animals such as the jellyfish & hydra, the nervous system consists of a nerve net, a diffuse network of isolated cells.
Lion"s mane jellyfish have four different stages in their year-long life span: a larval stage, a polyp stage, an ephyrae stage, & the medusa stage.
To prove sầu that the jellyfish was the cause of the syndrome, he captured one và deliberately stung himself.
The attraction"s name comes from the jellyfish-themed parachute ride vehicles, the bubble và 50ft m, kelp-themed towers.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của các bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Innuendo Là Gì - Nghĩa Của Từ Innuendo

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *