Các lãnh chúa phong con kiến tập hợp ở London trong một cuộc họp đại hội đồng và thành phố tràn ngập bộ đội tranh bị của những cái bọn họ.

Bạn đang xem: Kiến tập tiếng anh là gì


Trong năm 2011, Songwe sẽ tmê mẩn gia vào dự án công trình Châu Phi 2.0, một sáng kiến tập hợp những người dân tphải chăng châu Phi giúp cải tiến và phát triển kinh tế tài chính của chchâu âu này.
In 2011, Songwe was involved in Africa 2.0, an initiative to bring young Africans together to lớn aid in the continent"s economic development.
Với rộng 100 tỷ bộ xử lý ARM được cung ứng tính đến năm 2017, ARM là kiến trúc tập lệnh được thực hiện rộng thoải mái tuyệt nhất và kiến trúc tập lệnh được cung ứng với con số lớn số 1.
With over 100 billion ARM processors produced as of 2017, ARM is the most widely used instruction set architecturethe instruction mix architecture produced in the largest quantity.
Khoa học dựa trên trí tuệ tập thể, kiến thức tập thể, thao tác làm việc bè lũ, của tất cả những công ty công nghệ thao tác vào một vấn đề cụ thể.
It"s based on the collective wisdom, the collective sầu knowledge, the collective work, of all of the scientists who have worked on a particular problem.
Polandball của Ba Lan thay mặt đến giang sơn này Khi nói tới lịch sử hào hùng, tình dục cùng với những nước không giống tốt đầy đủ ấn tượng tất cả phần định kiến, tập trung về tính chất hoang tưởng từ bỏ đại và mặc cảm dân tộc bản địa của người Ba Lan.
The premise of Polandball is that it represents Polvà và its history, relations with other countries và stereotypes, focusing on Polish megalomania and national complexes.
Bitcoin được dựa vào phát minh tương tự như cơ mà fan Yap đã dùng, đó là kiến thức tập phù hợp thế giới về chuyển đổi.
Bitcoin is based on the very same idea that the Yap used, this collective global knowledge of transfers.
Chúng tôi mang lại mượn 10 mang lại 15 năm, với Lúc Cửa Hàng chúng tôi đem số tiền đó lại, Cửa Hàng chúng tôi đầu tư vào các sáng kiến khác tập trung vào sự biến đổi.
We leave our money for 10 khổng lồ 15 years, và when we get it bachồng, we invest in other innovations that focus on change.
OpenWrt Buildroot Tự cồn hóa toàn bộ quy trình này để gia công Việc trên những kiến trúc tập lệnh của Embedded Devices Hầu không còn các máy chủ và khối hệ thống.
OpenWrt Buildroot automates this whole process to lớn work on the instruction set architectures of most embedded devices and host systems.

Xem thêm:


At the end of each episode, Douglass reads the opinions of people"s thoughts about a specific trailer shown in the episode.
Nlỗi một toolchain lập chạy xe trên một hệ thống sever, nhưng lại tạo thành mã cho một sản phẩm công nghệ nhúng nhắm phương châm với kiến trúc tập lệnh của vi xử lý (ISA).
Such a compilation toolchain runs on a host system, but generates code for a targeted embedded device và its processor"s instruction set architecture (ISA).
Các học tập giả Cơ Đốc giáo Irelvà xuất sắc vào học tập kiến thức La Tinh cùng Hy Lạp với thần học Cơ Đốc giáo.
quý khách hàng thấy kia, Khi hàng ngàn công dân thế giới tìm kiếm được cảm giác từ nhau, Thật hoàn hảo và tuyệt vời nhất khi bệnh kiến sức mạnh tập thể.
See, when thousands of global citizens find inspiration from each other, it"s amazing to lớn see their collective power.
Đặc biệt, các sáng loài kiến tập trung vào hầu hết hành động trước mắt nhằm khẳng định những ưu tiên kế hoạch trong planer cải cách và phát triển tởm tế-làng hội với quy trình lập planer, dự toán thù túi tiền với tài chính cũng giống như phương pháp nhằm xây dừng cơ chế xuất sắc hơn, bức tốc thiết chế với phối hợp triển khai nhằm mục đích hỗ trợ những hoạt động đối phó cùng với thay đổi khí hậu cùng đầu tư chi tiêu ví dụ.
In particular, the proposed initiatives focus on immediate actions lớn determine strategic priorities for the socio-economic development plan and the planning, budgeting and financing cycle as well as ways to better formulate policy, strengthen institutions & coordinate implementation lớn support specific climate change responses & funding.
Wessel thu thập được tương đối nhiều kiến thức, những tập ghi chép của ông đựng đầy đa số câu và đoạn trích tự các tác phđộ ẩm truyền thống.
He gathered a mass of knowledge & filled a personal notebook with quotations and excerpts from classical works.
PMID được cấp cho cho những bức thỏng gởi mang đến biên tập viên, những ý kiến của biên tập viên, op-ed columns, cùng ngẫu nhiên phần như thế nào mà lại biên tập viên lựa chọn bao gồm trong tập san, cũng tương tự những bài xích báo được xét chăm sóc.
PMIDs are assigned khổng lồ letters to the editor, editorial opinions, op-ed columns, and any other piece that the editor chooses lớn include in the journal, as well as peer-reviewed papers.
Sáng kiến này tập trung vào việc tìm kiếm tìm, gọi biết, và làm theo Chúa Giê Su Ky Tô cùng nhận thấy các phước lành hoàn toàn có thể cảm nhận dựa vào sự ngày lễ noel, đều lời huấn luyện với Sự Chuộc Tội của Ngài.
The initiative sầu focuses on finding, knowing, & following Jesus Christ và receiving the blessings made possible by His birth, teachings, & Atonement.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *