English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTthánh thiện Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Doanh Nghiệp Việt Anh - Business Dictionary
*
chi phí ký quỹ amount of guarantee cash deposit (as collateral) caution money cover depositbiên lai chi phí ký kết quỹ: deposit receiptchi phí cam kết quỹ nhập khẩu: import deposittiền cam kết quỹ nhập khẩu thu trước: prior import depositchi phí cam kết quỹ nộp trước: advance depositchi phí ký kết quỹ tiền bảo chứng: import deposittiền ký quỹ tổn định thất chung: general average deposit guarantee deposit margin and guaranty margin deposit security depositbổ sung cập nhật tiền cam kết quỹ remarginingcác khoản thu nhập từ chi phí ký kết quỹ đã tịch kí income from forfeited depositschi phí ký quỹ bởi CP share qualificationtiền ký quỹ ban đầu initia1 margintiền ký quỹ dịch chuyển Ngân sách chi tiêu (sinh sống Snghỉ ngơi thanh toán sản phẩm hóa) variation marginchi phí ký kết quỹ bổ sung additional margintiền cam kết quỹ đấu thầu tender bondchi phí cam kết quỹ thứ nhất initial marginchi phí cam kết quỹ gởi vào bank margin deposited with the bankchi phí ký kết quỹ mngơi nghỉ thư tín dụng margin moneytiền ký kết quỹ bank trở nên tân tiến nhà tóm tắt account

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *