Cổ Phiếu Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền Là Gì? (87% Nhà Đầu Tư Cá Nhân Hiểu Sai Ngày Này)

Bạn đã hiểu rõ ý nghĩa của ngày giao dịch không hưởng quyền?

Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là ngày mà nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty sẽ trở thành cổ đông của công ty nhưng sẽ không được hưởng các quyền liên quan của cổ đông.

Thuật ngữ xung quanh ngày GDKHQ bao gồm:

  • Ngày công bố: Ngày mà công ty thông báo chia cổ tức cho cổ đông (được chốt trong đại hội cổ đông)
  • Ngày giao dịch cuối cùng hưởng quyền: Ngày giao dịch trước ngày GDKHQ, nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ nhận được đầy đủ cổ tức
  • Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền chứng khoán
  • Ngày thanh toán: Ngày cổ tức được trả về tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư

Giá cổ phiếu trong ngày GDKHQ thường sẽ giảm do tâm lý nhà đầu tư không nhận cổ tức và nhu cầu giảm.

Ngày GDKHQ không ảnh hưởng nhiều đến tiềm năng sinh lời của cổ phiếu. Quan trọng là triển vọng phát triển của công ty và giá trị nội tại của cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền tiếng Anh là Ex-Dividend Date.

Related Posts