V.I. Lê-nin – Nhà lãnh đạo vĩ đại của giai cấp vô sản trên toàn thế giới

Vào ngày 16/4/1917, V.I. Lê-nin đến Petrograd để trình bày bản Luận cương Tháng Tư nổi tiếng, tài liệu này thực chất là một tài liệu chiến lược đề ra đường lối để chiến thắng cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu: “Toàn bộ quyền lực thuộc về tay người Xô Viết!”. Hội nghị Viện Việt Nam lần thứ VII (tháng 4-1917) của Đảng Cộng sản Nga đã đồng ý với con đường cách mạng mà V.I. Lê-nin đề ra.

Hàng ngàn người dân đã tổ chức cuộc diễu hành để chào đón V.I. Lê-nin, người con cưng của Nga, tại nhà ga ở thành phố Petrograd.

Vào chiều tối ngày 6/11/1917, V.I. Lê-nin đến Điện Smolny, trực tiếp chỉ đạo cuộc nổi dậy vũ trang nhằm lật đổ chính phủ tạm thời thực dân và thành lập chính phủ Xô Viết. Vào đêm ngày 6/11/1917, cuộc nổi dậy vũ trang đã bùng nổ ở thủ đô Petrograd. Vào sáng ngày 7/11/1917, toàn bộ thành phố Saint Petersburg đã nằm trong tay các nổi dậy và đến tối ngày 7/11/1917, Cách mạng Tháng Mười Nga đã chiến thắng. Quyền lực thuộc về nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới được thành lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

V.I. Lê-nin đến Điện Smolny trực tiếp chỉ đạo cuộc nổi dậy vũ trang nhằm lật đổ chính phủ tạm thời thực dân và thành lập chính phủ Xô Viết (ảnh bên trái). Vào đêm ngày 6/11/1917, cuộc nổi dậy vũ trang đã bắt đầu (ảnh bên phải)

Ngay trong đêm 7/11/1917, Hội nghị Toàn quốc Xô Viết đã được triệu tập, thành lập Chính phủ Xô Viết do V.I. Lê-nin đứng đầu V.I. Lê-nin phát biểu tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, ngày 7/11/1918

Vào đầu tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ 3) được thành lập tại Moskva dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin

V.I. Lê-nin (22/4/1870 – 22/4/2020) – Nhà lãnh đạo vĩ đại của giai cấp vô sản trên toàn thế giới

Vận dụng tư tưởng sáng tạo của V.I. Lê-nin vào cách mạng thực tế của Việt Nam

Mong muốn mãnh liệt đạt được độc lập, tự do cho dân tộc và quốc gia, Nguyễn Ái Quốc – Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Người đã tìm thấy “Bản thảo lần đầu tiên về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lê-nin. Khi đọc “Bản thảo luận cương” của V.I. Lê-nin, Người đã bị ấn tượng: “Ngồi một mình trong phòng, tôi đã nói to như đang nói trước một đám đông: ‘Hỡi những người anh em bị đau khổ đang bị đàn áp! Điều này là cần thiết cho chúng ta, đường đi để giải phóng chúng ta!'”.

Từ ngày 25 đến ngày 30/12/1920, Nguyễn Ái Quốc, người trẻ yêu nước (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tham gia hoạt động cách mạng ở Pháp), tham dự hội nghị lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại diện cho Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và đồng thời là người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi các tư tưởng của V.I. Lê-nin và những bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga là “hướng dẫn siêu phàm” và Người đã tiếp thu và áp dụng chúng vào cách mạng thực tế của Việt Nam. Người đã lập ra và đào tạo Đảng Cộng sản Việt Nam, có uy tín và năng lực lãnh đạo để vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đưa cả đất nước lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Cuộc diễu hành phát động cuộc nổi dậy và lấy chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 19/8/1945 (ảnh bên trái). Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ảnh bên phải)

Ngày 7/5/1954, lá cờ Quyết chiến – Quyết thắng của quân đội ta đã được treo trên mái đỉnh đồi De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chiến thắng toàn diện (ảnh bên trái); Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, vào buổi trưa ngày 30/4/1975, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hoàn thành với vinh quang, miền Nam được giải phóng hoàn toàn, đất nước thống nhất (ảnh bên phải)

Sau 46 năm kể từ khi miền Nam được giải phóng hoàn toàn và đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lịch sử quan trọng. Từ một quốc gia nghèo, chậm phát triển, Việt Nam đã trở thành một quốc gia đang phát triển, với thu nhập trung bình; dân số có cuộc sống kinh tế và tinh thần ngày càng cải thiện; lòng đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng và phát triển; chính trị và xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được bảo vệ; độc lập và chủ quyền được đảm bảo; vai trò và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế… Những thành tựu này được đạt được nhờ sự trung thành, kiên định và sáng tạo trong việc vận dụng tư tưởng Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng chúng ta.

Qua các kỳ hội nghị quan trọng, Đảng chúng ta đã áp dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lê-nin vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế Quốc gia đã phát triển mạnh mẽ trong gần 35 năm điều này

Related Posts