Operating lease là gì và có gì khác biệt với finance lease?

Hợp đồng thuê vận hành (operating lease) là gì? Đây là một loại hợp đồng thuê cho phép người thuê sử dụng tài sản mà không có quyền sở hữu. Theo đó, bên thuê có thể sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng không có quyền lựa chọn mua tài sản sau thời hạn thuê.

Đặc điểm của hợp đồng thuê vận hành

Hợp đồng thuê vận hành không được tính vào bảng cân đối kế toán. Điều này có nghĩa là các tài sản và nợ liên quan không được hiển thị trên bảng cân đối kế toán của công ty, nhằm đảm bảo tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.

Hợp đồng thuê vận hành có thời hạn ngắn hơn tuổi thọ kinh tế của tài sản được thuê. Người cho thuê mong muốn tài sản có giá trị bán lại vào cuối thời hạn thuê. Giá trị này được gọi là giá trị còn lại của tài sản.

Giá trị còn lại được dự báo từ đầu hợp đồng và người cho thuê phải chịu rủi ro về việc tài sản có đạt được giá trị còn lại hay không khi hợp đồng kết thúc. Hợp đồng thuê vận hành thường được sử dụng cho các tài sản có giá trị còn lại như xe cộ và máy móc.

Bên thuê có thể sử dụng tài sản trong thời gian đã thỏa thuận. Các khoản thanh toán không bao gồm toàn bộ chi phí của tài sản, vì vậy chúng được thực hiện thông qua hợp đồng thuê tài chính (finance lease). Bên thuê cũng có thể tiếp tục thuê tài sản sau thời hạn thỏa thuận ban đầu với mức giá thuê hợp lý trên thị trường, sẽ được thỏa thuận tại thời điểm đó.

Hợp đồng thuê vận hành còn được gọi là hợp đồng kinh doanh, đặc biệt phổ biến đối với các loại phương tiện thương mại.

Ưu điểm của hợp đồng thuê vận hành

Lợi ích mà các công ty sử dụng hợp đồng thuê vận hành

– Hợp đồng thuê vận hành mang lại sự linh hoạt cho công ty, cho phép thay đổi/cập nhật thiết bị thường xuyên.

– Không có nguy cơ lỗi thời do không có chuyển giao quyền sở hữu.

– Giúp đơn giản hóa quá trình hạch toán.

– Các khoản thanh toán tiền thuê có thể được khấu trừ thuế.

“Hợp đồng thuê vận hành không luôn có thời hạn cố định, và người cho thuê phải chịu rủi ro về quyền sở hữu, bao gồm khấu hao, kinh phí và cấp quản lý.”

Sự khác biệt giữa hợp đồng thuê tài chính và hợp đồng thuê vận hành

Hợp đồng thuê tài chính được coi như một tài sản trong bảng cân đối kế toán của công ty, trong khi hợp đồng thuê vận hành là một chi phí nằm ngoài bảng cân đối kế toán.

Bạn có thể nghĩ về hợp đồng thuê tài chính như một sự sở hữu một phần của tài sản, trong khi hợp đồng thuê vận hành giống như thuê một bất động sản. Có sự khác biệt đáng kể giữa hai loại hợp đồng thuê này và cách xử lý kế toán tương ứng của chúng.

Các khoản thanh toán trong hợp đồng thuê tài chính được coi là nợ. Chúng trải qua quá trình mất giá theo thời gian và phải chịu chi phí lãi vay.

Để được xem như một hợp đồng thuê tài chính theo các quy định kế toán, nó phải đáp ứng ít nhất một trong bốn điều kiện sau:

– Truyền quyền sở hữu tài sản vào cuối thời hạn.

– Có quyền lựa chọn mua tài sản với giá chiết khấu vào cuối kỳ hạn.

– Thời gian thuê lớn hơn hoặc bằng 75% thời gian sử dụng của tài sản.

– Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán thuê lớn hơn hoặc bằng 90% giá trị thị trường hợp lý của tài sản.

Một tiêu chí khác có thể được sử dụng để xác định một hợp đồng thuê là thuê tài chính:

– Các tài sản thuê chỉ có thể được sử dụng bởi bên thuê và không có sự thay đổi lớn về tài sản.

Hợp đồng thuê vận hành được sử dụng để cho thuê tài sản ngắn hạn và tương tự như thuê tài sản, vì chúng không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu. Các khoản thanh toán tiền thuê định kỳ được coi là chi phí hoạt động và được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến cả hoạt động kinh doanh và thu nhập ròng.

Ngược lại, hợp đồng thuê tài chính được sử dụng để cho thuê tài sản dài hạn và trao quyền sở hữu cho bên thuê.

Ưu điểm của hợp đồng thuê tài chính

Hợp đồng thuê tài chính mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

– Bên thuê được khấu hao tài sản để giảm thuế.

– Chi phí lãi vay làm giảm thuế thu nhập.

Sự khác biệt trong kế toán giữa hợp đồng thuê tài chính và hợp đồng thuê vận hành là gì?

Việc xử lý kế toán cho một hợp đồng thuê vận hành tương đối đơn giản. Các khoản thanh toán tiền thuê được coi là chi phí hoạt động và được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Công ty không sở hữu tài sản và không tính chi phí khấu hao cho tài sản đó.

Ngược lại, hợp đồng thuê tài chính bao gồm việc chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Hợp đồng thuê được coi là một khoản vay và các khoản thanh toán lãi vay được ghi vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Giá trị thị trường hiện tại của tài sản được bao gồm trong bảng cân đối kế toán dưới phần tài sản và khấu hao được tính vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mặt khác, số tiền cho vay, tức là giá trị hiện tại ròng của tất cả các khoản thanh toán trong tương lai, được ghi vào nợ phải trả.

Nhìn chung, hợp đồng thuê tài chính ghi nhận chi phí sớm hơn hợp đồng thuê vận hành.

Vì cả hai loại hợp đồng thuê tài chính và thuê vận hành đều phổ biến, việc hiểu rõ cách xử lý kế toán và xử lý thuế cho từng loại hợp đồng này đối với cả bên thuê và bên cho thuê sẽ rất hữu ích.

Mỗi hình thức thuê có những lợi ích riêng. Tuỳ thuộc vào yêu cầu và tình hình thuế của công ty, họ có thể lựa chọn hợp đồng phù hợp hoặc kết hợp cả hai cho các loại tài sản khác nhau.

Hi vọng thông tin về hợp đồng thuê vận hành và các thông tin liên quan trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng.

Trâm Nguyễn

Related Posts