Tổng hợp các từ ngữ khác biệt giữa tiếng Anh – Anh and Anh – Mỹ

Hôm trước các bạn đã biết về sự khác nhau khi phát âm giữa 2 chất giọng Anh – Anh and Anh – Mỹ. Bài viết này sẽ chỉ cho chúng ta các từ vựng cùng mang nghĩa giống nhau cũng có sự khác biệt giữa 2 loại accent này nhé!

I. Những từ vựng khác nhau giữa tiếng Anh – Anh and Anh – Mỹ Mỹ Anh Nghĩa Apartment /ə’pɑ:tmənt/ Flat /flæt/ căn hộ Cab /kæb/ Taxi /’tæksi/ xe taxi Can /kæn/ Tin /tin/ hộp thiếc, hộp sắt, lon Candy /’kændi/ Sweet /swi:t/ kẹo Chips /tʃip/ Crisps /krips/ khoai tây thái lát chiên Closet /’klɔzit/ Wardrobe /’wɔ:droub/ tủ ăn mặc quần áo Cookie /’kuki/ Biscuit /’biskit/ bánh quy Corn /kɔ:n/ Maize /meiz/ ngô Diaper /’daiəpə/ Nappy /næpi/ bỉm Drapes /dreip/ Curtains /’kə:tn/ Rèm Overalls /’ouvərɔ:l/ Dungarees /,dʌɳgə’ris quần yếm Elevator /’eliveitə/ Lift /lift/ thang máy Eraser /i’reizər/ Rubber /’rʌbə/ cục tẩy Fall /fɔ:l/ Autumn /’ɔ:təm/ ngày thu Faucet /’fɔ:sit/ Tap /tæp/ vòi (nước) Flashlight /flæʃ lait/ Torch /’tɔ:tʃ/ đèn pin Fries /frais/ Chips /tʃips/ khoai tây chiên Garbage /’gɑ:bidʤ/ Rubbish /’rʌbiʃ/ rác rưởi Gasoline /’gæsəli:n/ Petrol /’petrəl/ xăng Highway /’haiwei/ Motorway /’moutəwei/ xa lộ Hood /hud/ Bonnet /’bɔnit/ nắp ca pô ôtô Jello /’dʤelo/ Jelly /’dʤeli/ thạch License plate /’laisəns pleit/ Number plate /’nʌmbə pleit/ biển số xe Line /lain/ Queue /kju:/ hàng (người, xe..) Mail /meil/ Post /poust/ thư từ, bưu kiện Movie /’mu:vi/ Film /film/ phim ảnh Pajamas /pə’dʒɑ:məz/ Pyjamas /pə’dʒɑ:məz/ bộ ăn mặc quần áo ngủ Pants /pænts/ Trousers /’trauzəz/ cái quần Scotch tape /skɔtʃ teip/ Sellotape /’selouteip/ băng dính Sidewalk /’saidwɔ:k/ Pavement /’peivmənt/ vỉa hè Sneakers /’sni:kəs/ Trainers /treinə/ giầy đế kếp Soccer /’sɔkə/ Football /’futbɔ:l/ bóng đá Stove /stouv/ Cooker /’kukə/ lò, bếp Subway /’sʌbwei/ Underground /’ʌndəgraund/ xe điện ngầm Tire /’taiə/ Tyre /’taiə/ lốp xe Truck /trʌk/ Lorry /’lɔri/ xe tải Trunk /trʌɳk/ Boot /bu:t/ cốp xe (ôtô) Vacation /və’keiʃn/ Holiday /’hɔlədi/ ngày nghỉ, ngày lễ Vest /vest/ Waistcoat /’weiskout/ áo gi lê Windshield wiper /’wind∫i:ld ‘waipə/ Windscreen wiper /’windskri:n ‘waipə/ kính chắn gió xe hơi Yard /jɑ:d/ Garden /’gɑ:dn/ sân, sân vườn Zipper /’zipə/ Zip /zip/ khóa kéo


*

Sự khác nhau về từ vựng giữa tiếng Anh Anh and Anh Mỹ

II. Sự khác nhau giữa tiếng Anh – Anh and Anh – Mỹ


Tiếng Anh – Anh and Anh – Mỹ có rất đông sự khác biệt. Không chỉ ở một số từ ngữ có phương pháp gọi khác nhau mà còn ở một số điều sau đây:

1. Chính tả (spelling)

Nếu lưu ý các bạn thường cảm nhận giáo trình tiếng Anh viết thế này – colour, còn giáo trình Anh Mỹ viết thế này – color. Vậy thế nào mới đúng? Đáp án là cả hai. Bên dưới đó là một số phương pháp viết chính tả khác nhau giữa hai accent:

Các từ kết thức bằng –or (Anh – Mỹ) – our (Anh – Anh): color, colour, humor, humour, flavor, flavour

Các từ kết thúc bằng – ize (Anh – Mỹ) – ise (Anh – Anh): recognize, recognise, patronize, patronise.

Bạn đang xem: Maize là gì

Bài Viết: Maize là gì

..

Các từ kết thúc bằng – ter (Anh – Mỹ) – tre (Anh – Anh): theater – theatre, center – centre….

Anh – Anh thường gấp đôi phụ âm cuối trong khi Anh – Mỹ có khi không như thế, nổi trội là với phụ âm “l”:

Travel – traveller – travelling (Anh – Anh) Travel – traveler – traveling (Anh – Mỹ)


*

2. Phương pháp nói giờ

Phương pháp nói giờ trong tiếng Anh and Mỹ cũng khác nhau, nổi trội ở những mốc giờ hơn 15 phút, kém 15 phút.

Xem thêm: Chip hack ku casino là gì? Chip hack ku casino lừa đảo đúng hay sai?

Ví dụ: 2h45 – ”quarter lớn three’ (Anh – Anh), 3h15 – ”quarter past three”


Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau: “Quarter of three” để chỉ 2:45, hay “Quarter after three” để chỉ 3:15.

3. Phương pháp dùng ”already”, ”yet”, ”just”

Người Anh dùng những cụm từ này chuẩn theo ngữ pháp, tức là cần sử dụng cho thì hoàn thành. Còn người Mỹ thì không chăm lo lắm tới điều đó and bình thường có thể cần sử dụng cả cho quá khứ đơn.

Ví dụ:

I’ve just been lớn Tokyo for three days. (Anh – Anh) I just had my hair cut yesterday (Anh – Mỹ)

Trên đó là các sự khác nhau căn bản nhất giữa 2 loại accent này. Ngoài ra chúng còn vô cùng nhiều các ấn tượng mà các bạn đã không còn gì nào kể hết đc. Điều quan trọng là hãy học theo phương pháp phát âm của 1 accent, còn về từ vựng, bình thường nói từ của tiếng Anh Anh bình thường của Anh Mỹ cũng không sao cả. Miễn là các bạn vẫn hiểu nhau đúng không nào?

Học từ vựng bằng hình ảnh – hiệu quả tăng gấp đôi Bộ từ vựng dùng trong chuyên ngành thành lập 20 từ tiếng lóng trong tiếng Anh Mỹ —HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ ECORP ENGLISH

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Maize Là Gì – Maize Hay Corn Đâu Mơi Là Ngô Không

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://stamboom-boden.com Maize Là Gì – Maize Hay Corn Đâu Mơi Là Ngô Không


Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *