Thành viên hợp danh (tiếng Anh: General partner) là một thành viên của công ty hợp danh. Theo đó thành viên hợp danh có các quyền và nghĩa vụ cần chú ý.

Bạn đang xem: Managing partner là gì

Bạn đang xem: Managing partner là gì

Thành viên hợp danh

Khái niệm

Thành viên hợp danh trong tiếng Anh gọi là:General partner.

Thành viên hợp danh là một thành viên củacông ty hợp danh(công ty thuộc sở hữu của hai người trở lên), người được chia sẻ lợi nhuận của công ty và phải trả các khoản nợ nếu phá sản. (Tài liệu tham khảo: Cambridge Dictionary)

Xác lập và chấm dứt tư cách thành viên

- Tư cách thành viên hợp danh được xác lập trong các trường hợp:

+ Là sáng lập viên (người tham gia xây dựng, thông qua và kí tên vào bản điều lệ đầu tiên của công ty);

+ Tiếp nhận thành viên mới;

+ Người thừa kế của thành viên hợp danh đã chết (nếu được hội đồng thành viên hợp danh chấp thuận).

- Tư cách thành viên hợp danh bị chấm dứt trong các trường hợp:

+ Tự nguyện rút khỏi công ty;

+ Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

+ Bị khai trừ khỏi công ty;

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty qui định.

Xem thêm:

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

- Thành viên hợp danh có các quyền:

+ Yêu cầu triệu tập Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty;

+ Đại diện theo pháp luật của công ty, nhân danh công ty và sử dụng con dấu, tài sản của công ty để tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng kí;

+ Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại xảy ra không phải do sai sót của chính thành viên;

+ Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi thấy cấn thiết;

+ Các quyền khác do pháp luật và Điều lệ công ty qui định.

- Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ:

+ Góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết, trường hợp vi phạm và dẫn đến gây thiệt hại cho công ty thì thành viên, các thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

+ Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

+ Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận qui định tại Điều lệ công ty khi công ty kinh doanh bị lỗ,đồng thời liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ trang trải số nợ của công ty.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *