Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.

Bạn đang xem: Mellow là gì

Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.

Xem thêm:


US informal Oh, don"t be so tough on yourself, Bill - mellow out (= become more relaxed & less severe).
to become more pleasing because of becoming more smooth, soft, or well developed & less sharp, bright, new, or rough:
< T > Those medicinal herbs can be mixed with more appetizing herbs (= herbs that taste better) to lớn mellow their flavors.
Ten years later, having mellowed và become more cautious and less bad, he sends these two boys to lớn a preparatory school.
We have shown that while we can retain our own patriotism, nationalism can be mellowed và harnessed in the partnership.
I thought that perhaps he was mellowing và would be in future prepared to lớn agree more with my views.
The mellowing process which seemed khổng lồ have sầu come over hyên in those days has come over him again in his tem- porary seclusion.
All this means that in their mellowing years these people are leading a tolerable và enjoyable life.
I felt at times that his measured tone mellowed the harsh negative sầu ring of the facts that he had to lớn deliver.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của những công ty cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *